Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενου ή μη έως 31/12/2019 έναντι ανταλλάγματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: ΨΙ2ΤΩ9Ν-75Θ

Κάτω Αχαΐα 01/06/2017

                       Αριθ. Πρωτ. 9374

 
  Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
  Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
  Τηλ.: (26930) 25 000
  Fax: (26930) 22 076
  Email: mayor@1321.syzefxis.gov.gr

 

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενου ή μη έως 31/12/2019  έναντι ανταλλάγματος

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81)

β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006)

γ) Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285/19-12-2001)

δ) Την ΚΥΑ.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017.

ε) Την με αριθμ. 95/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας (καντίνες)

στ) Την με αριθμ. 64/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, συνολικής επιφάνειας Δεκαπέντε « 15 » Τετραγωνικών Μέτρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη – εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π./οικ. 71459/30-07-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (καντίνες), που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οδός Σ. Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Κατώτατο όριο προσφοράς κατά θέση για όλη την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται το ποσό που αναγράφεται κατωτέρω :

1.Για τη Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας:

α΄) μια (1) θέση καντίνας στην παραλία Κάτω Αχαΐας και εκατόν πενήντα (150) μέτρα δυτικά από το αναψυκτήριο που βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς ποσό «4.500,00» € και

β΄) μία (1) θέση καντίνας στην παραλία Κάτω Αχαΐας στον οικισμό Αλυκές στην θέση Φοίνικες ποσό «4.500,00» €.

2.Για τη Τοπική Κοινότητα Μετοχίου:

α)  μία (1) θέση καντίνας στην παραλία Καλογριάς θέση «Μπούκα» Καλογριά , ποσό «13.500,00» €

β) μία θέση καντίνας στην παραλία της Καλογριάς «Παλιά Μπούκα Κέντρο » αριστερά προς Κουνουπέλι, ποσό «27.000,00» €

γ) μία(1) θέση καντίνας στην τοποθεσία «ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙ» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ποσό «13.5000,00»€.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου:

α) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου ποσό «27.000,00» €.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας:

α) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία  παραλία Μαύρη Μύτη ποσό «7.500,00» €.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου:

α) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια») ποσό «7.500,00» €.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Το μίσθωμα θα καταβληθεί  σε τρείς ισόποσες δόσεις ως εξής:

  1. Πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης.
  2. Δεύτερη δόση μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 και
  3. Τρίτη δόση μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 .

Οι δόσεις πληρωμής θα καταβληθούν με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου.

  • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.
  • Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, μέγιστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5) μέτρων εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα «15» τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο για κάθε θέση για την οποία δεν παρουσιάσθηκε πλειοδότης, με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο  Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεως Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Κάτω Αχαΐα Τηλέφωνο 26933-60114,115,117.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γεωργ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων