Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81)

β) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006)

γ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 ( Φ.Ε.Κ.:578/09-04-2015 Τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.:Δ.Δ.Π.0006856/728ΒΕΞ-2015/12-05-2015 (Φ.Ε.Κ.:828/12-05-2015 Τ. Β΄)  και παρατάθηκε με το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (Φ.Ε.Κ.:78/Α/2016) ,

δ) το με αριθμ.: ΔΔΠ0007650ΕΞ2015750Β΄21-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) ε) την με αριθμ. 98/2016 (ΑΔΑ:ΨΨΖΛΩ9Ν-Ζ4Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας (καντίνες)

στ) Την αριθμ. 40/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας δεκαπέντε «15» τερ. μέτρ. για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη – εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π./οικ. 71459/30-07-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (καντίνες) , που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10 π.μ  στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχείου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Σώσου Ταυρομενέως 50 και Ωλένου.

Κατώτατο όριο προσφοράς κατά θέση για όλη την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται το ποσό που αναγράφεται κατωτέρω:

  1. Για τη Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας:

α΄) μια (1) θέση καντίνας στην παραλία Κάτω Αχαΐας και εκατόν πενήντα (150) μέτρα δυτικά από το αναψυκτήριο που βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς ποσό «1.000,00» € και

β΄) μία (1) θέση καντίνας στην παραλία Κάτω Αχαΐας στον οικισμό Αλυκές στην θέση «Φοίνικες» ποσό «1.000,00» €.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Μετοχίου:

α) μία (1) θέση καντίνας στην παραλία Καλόγριας στην τοποθεσία «Παλιά Μπούκα» δεξιά προς ξενοδοχείο ΚΑΛΟΓΡΙΑ ποσό «3.500,00» €.

β) μία (1) θέση καντίνας στην παραλία Καλόγριας στην τοποθεσία «Παλιά Μπούκα – Κέντρο» αριστερά προς Κουνουπέλι, ποσό «7.500,00» €.

γ) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία «ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙ» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ποσό «3.500,00» €.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου: μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου ποσό «7.500,00» €.
  2. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας: μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Μαύρη Μύτη ποσό «2.000,00» €.
  3. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου: μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια») ποσό «2.000,00» €.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 30/04/2017.

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος και θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της σύμβασης με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου.

 

  • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.
  • Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, μέγιστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5) μέτρων εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα «15» τ.μ. . Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο για κάθε θέση για την οποία δεν παρουσιάσθηκε πλειοδότης, με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Κάτω Αχαΐα Τηλέφωνο 26933-60114,115.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

 

 

Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Προχωρούν τρία σημαντικά έργα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Αγώνας δρόμου από τη Δημοτική αρχή να σώσει τα έργα!

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας θα προχωρήσουν τρία σημαντικά έργα για το Δήμο, τα οποία έφερε προς

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων