Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας της Δ.Ε. Λαρίσου, από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας

ΑΔΑ: ΩΧΓΞΩ9Ν-ΨΧ8

                                                                                            

                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 11 Δεκεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 23030

 

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας της Δ.Ε. Λαρίσου, από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει φανερή προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά οικοπεδικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας της Δ.Ε. Λαρίσου που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλατείας. Το ακίνητο πρέπει να εφάπτεται στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Αράξου, είτε από την αριστερή, είτε από την δεξιά πλευρά του δρόμου, να βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της οικίας Γεωργίου Τογιόπουλου του Ανδρέου και μέχρι το κτίριο που στέγαζε τον Σταθμό Χωροφυλακής, είτε είναι εντός οικισμού, είτε είναι εκτός οικισμού.  Η συνολική έκταση να κυμαίνεται από ένα ( 1 ) έως δύο ( 2 ) στρέμματα.

 

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, στον οποίο θα παρέχεται η εξουσία αντιπροσώπευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο). Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπ’ όψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου και του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου ήτοι το αργότερο έως 22/01/2018 και ώρα 14.00.

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός είκοσι (20 ) ημερών από της λήψεως των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας:

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων οι εκτάσεις κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, προφορικά, κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως, στην επιτροπή διαγωνισμού.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00, Διεύθυνση Δεξαμενού 36, Κάτω Αχαΐα, Τηλέφωνο: 2693360131 Σωτηροπούλου Θεοδώρα, Τηλεομοιοτυπία (FAX): 2693360155. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων