ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 14041/16-7-2015

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

 

 

ΜΕΤΡΟ 413, ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313, ΔΡΑΣΗ L313.4

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 66,50% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 3,50% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ    ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 14041/16-7-2015

 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας διακηρύττει ότι την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας, Δεξαμενού 36, (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αίθουσα 11), Τ.Κ. 25200 θα διεξαχθεί ο εξ αναβολής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας –Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη».

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 181446 και πρόκειται για δράση με τίτλο «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας –Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 42.309,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 52.040,07 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (διεύθυνση: Δεξαμενού 36, 25200 Κάτω Αχαΐα), μέχρι τις 23/7/2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26933 60146-7, αρμόδιοι υπάλληλοι Κων/νος Κολλυρόπουλος, Ανδριάνα Ζερβού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ύψος 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, Ν. 4281/2014), δηλαδή 846,18 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

 

 

Κάτω Αχαΐα, 16 / 7 / 2015

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

 

Χρήστος Γεωργ. Νικολάου

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων