ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την προμήθεια κλιματιστικών για κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου Λακκόπετρας και του ΕΝΕΓΥΛ Δυτικής Αχαΐας)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου Λακκόπετρας καθώς και του ΕΝΕΓΥΛ Δυτικής Αχαΐας. Η ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς προμηθευτές οι οποίοι έχουν έδρα στην Κάτω Αχαΐα, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή της προμήθειας καθώς και όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Έτσι έχουμε:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Α. Περιγραφή Κλιματιστικών Μηχανημάτων

  • Ένα ( 1 ) Κλιματιστικό inverter   24 btu.
  • Επτά ( 7 ) Κλιματιστικά inverter 18 btu.
  • Δύο ( 2 )  Κλιματιστικά inverter  12 btu.

Β  Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος με την ανάθεση της προμήθειας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων εντός διαστήματος Δώδεκα ( 12 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μπορεί να δοθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Δ.Ε. έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. Η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τις Έξι ( 6 ) ημέρες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της προμήθειας και εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη εργασία τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το τίμημα ανά είδος αλλά και το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η   Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481. Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.   

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων