ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την μεταφορά σχολικών βιβλίων)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της μεταφοράς των σχολικών βιβλίων από την Πάτρα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς μεταφορείς αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή της εργασίας καθώς και όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση
της. Έτσι έχουμε:

Η μεταφορά των σχολικών βιβλίων θα γίνει από τις αποθήκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας που βρίσκονται στην Πάτρα, στο 5 ο Λύκειο Πατρών, Μαραγκοπούλου 1, Σχολικό Συγκρότημα Μαρούδα, από το οποίο θα παραληφθούν 30 παλέτες για τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας και στο 1 ο ΕΠΑΛ Πατρών, Γεωργίου Σεφέρη 1 στο Κουκούλι, από το οποίο θα παραληφθούν 2 παλέτες για το ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μεταφορικών Μέσων
Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά θα πρέπει τα μεταφορικά μέσα που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

I. Αναβατόριο ή υδραυλική πόρτα ή γερανάκι (παπαγαλάκι) ώστε να ανασηκώνουν τις παλέτες με τα βιβλία χωρίς να απαιτείται η χρησιμοποίηση κλάρκ.
II. Παλετοφόρο για την μετακίνηση των παλετών.
III. Διαστάσεις ανάλογες ώστε να είναι δυνατή η διέλευσή τους από τις αυλόπορτες των σχολείων.
IV. Να υπάρχει η δυνατότητα με τέσσερα το πολύ δρομολόγια να εξυπηρετηθούν οι σχολικές μονάδες  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, δεδομένου ότι οι παλέτες με τα βιβλία είναι συνολικά 32, άρα να  μπορεί κατ’ ελάχιστο να  μεταφέρει 8 παλέτες ανά δρομολόγιο.

Β Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος με την ανάθεση της εργασίας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.
Τα μεταφορικά μέσα καθώς και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της μεταφοράς των σχολικών βιβλίων από τις αποθήκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας που βρίσκονται στην Πάτρα, στο 5 ο Λύκειο Πατρών, Μαραγκοπούλου 1, Σχολικό Συγκρότημα Μαρούδα, από το οποίο θα παραληφθούν 30 παλέτες για τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας, καθώς και από το 1 ο ΕΠΑΛ Πατρών, Γεωργίου Σεφέρη 1 στο Κουκούλι, από το οποίο θα παραληφθούν 2 παλέτες για το ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Οι παλέτες με τα βιβλία θα πρέπει να παραδοθούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας όπως παρελήφθησαν από τις αποθήκες χωρίς φθορές και άλλες αλλοιώσεις. Πριν από την έναρξη της μεταφοράς θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί τόσο με τους υπεύθυνους της αποθήκης, όσο και με τους Διευθυντές των σχολείων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο της μεταφοράς των  βιβλίων στο διάστημα από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 ακολουθώντας το πρόγραμμα που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος της αποθήκης, σε κάθε δρομολόγιο θα εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά (φορτωτική) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της εργασίας και εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει με την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας της μεταφοράς θα είναι ασφαλισμένο και θα φέρει όλα τα νόμιμα έγγραφα με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. Επίσης όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της μεταφοράς θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Τέλος όλα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ουδεμία ευθύνη έχει για όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα.

Γ. Παλέτες ανά Σχολική Μονάδα
Πληροφοριακά ανά σχολική μονάδα οι παλέτες με τα σχολικά βιβλία είναι οι παρακάτω:
 Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας εννέα ( 9 ) παλέτες,
 Γυμνάσιο Λακκόπετρας δύο ( 2 ) παλέτες,
 Γυμνάσιο Λάππα δύο ( 2 ) παλέτες, 
 Γυμνάσιο Λουσικών δύο ( 2 ) παλέτες,
 Γυμνάσιο Μαζαρακίου μία ( 1 ) παλέτα,
 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Ριόλου τέσσερεις ( 4 ) παλέτες,
 Γυμνάσιο Σαγαιίκων δύο ( 2 ) παλέτες,
 Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας τέσσερεις ( 4 ) παλέτες,
 Γενικό Λύκειο Λάππα δύο ( 2 ) παλέτες, 
 Γενικό Λύκειο Λουσικών δύο ( 2 ) παλέτες,
 ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας δύο ( 2 ) παλέτες,
 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη μεταφορά τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Μεταφοράς καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 -25481Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων