ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την εργασία ελαιοχρωματισμού των χώρων του ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτικής Αχαΐας)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στον ελαιοχρωματισμό των χώρων του ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτικής Αχαΐας. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς εργολήπτες, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή της εργασίας καθώς και όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Έτσι έχουμε:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α. Περιγραφή Χώρων Εκτέλεσης των Εργασιών.

  • Θα γίνει ελαιοχρωματισμός σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου του συγκεκριμένου σχολείου. Το συνολικό εμβαδό των επιφανειών που θα βαφούν υπολογίζετε σε περίπου 830 τετραγωνικά μέτρα, καθώς και 20 τεμάχια ξύλινων διαχωριστικών. Αναλυτικά οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.
  • Θα γίνει ελαιοχρωματισμός σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες του σχολείου. Η συνολική ποσότητα των θυρών ανέρχεται σε 16 τεμάχια στο εσωτερικό και σε 3 τεμάχια στο εξωτερικό.
  • Θα γίνει ελαιοχρωματισμός στα εξωτερικά κάγκελα της βεράντας, στα κάγκελά των παραθύρων, στα κάγκελα του υπογείου και στις παγίδες των παραθύρων περιμετρικά στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου συνολικής επιφάνειας περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εργασιών.

  • Σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, τοίχους και οροφές, ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από τον ελαιοχρωματισμό να προχωρήσει στην επισκευή όλων των ζημιών και κάλυψη των ρωγμών όπου αυτές υπάρχουν.
  • Στην συνέχεια όλες οι επιφάνειες, τοίχοι και οροφές, θα ελαιοχρωματιστούν με δύο επιστρώσεις χρώματος την απόχρωση του οποίου θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου. Σε κάθε χώρο θα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν αποχρώσεις δύο χρωμάτων.
  •  Σε όλες τις θύρες του κτιρίου, εσωτερικές και εξωτερικές, ο ανάδοχος όπου απαιτείται πριν από τον ελαιοχρωματισμό θα προχωρήσει σε στοκάρισμα και επισκευή των ζημιών.
  • Στην συνέχεια θα προχωρήσει στον ελαιοχρωματισμό των θυρών με λαδομπογιά. Την απόχρωση θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου. Σε κάθε πόρτα θα υπάρχει η δυνατότητα να βαφεί με διαφορετικό χρώμα η κάθε πλευρά της.
  • Σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, τοίχους, κούτελα και οροφές, ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από τον ελαιοχρωματισμό να προχωρήσει στην επισκευή όλων των ζημιών και κάλυψη των ρωγμών όπου αυτές υπάρχουν.
  • Στην συνέχεια όλες οι εξωτερικές επιφάνειες, τοίχοι, κούτελα και οροφές, θα περαστούν με μια στρώση αστάρι και με δύο επιστρώσεις ακρυλικού χρώματος την απόχρωση του οποίου θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου.
  • Τέλος στα κάγκελα της βεράντας, των παραθύρων, του υπογείου και στις παγίδες των παραθύρων θα ξυστούν, όπου υπάρχει ανάγκη θα γίνει στοκάρισμα και στην συνέχεια θα βαφούν με μία στρώση αντισκωριακό  και μια στρώση λαδομπογιά την απόχρωση της οποίας θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου.

Γ. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Στην ανάθεση της εργασίας αυτής περιλαμβάνονται η προετοιμασία του χώρου για την εκτέλεση των εργασιών ελαιοχρωματισμού με κάλυψη των επιφανειών του σχολείου για αποφυγή φθορών από τα χρώματα, η εκτέλεση των εργασιών με τον τρόπο που έχει περιγραφή στα προηγούμενα άρθρα της παρούσας, καθώς και το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες ελαιοχρωματισμού.

Μετά την απόφαση ανάθεσης της εργασίας ο ανάδοχος με έγγραφο του θα μας γνωστοποιήσει την λίστα με τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προκειμένου έγκαιρα η σχολική επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθειά τους..

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του σχολείου για να εκτιμήσουν την κατάσταση των χώρων και έτσι να συντάξουν την προσφορά τους. Τηλέφωνα επικοινωνίας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης το κινητό του Προέδρου της ΣΕΔΕ 6987219888 και στο σταθερό της ΣΕΔΕ 26930-25481.

Ο ανάδοχος με την ανάθεση της εργασίας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες εντός Δέκα Πέντε ( 15 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του έργου. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μπορεί να δοθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Δ.Ε. έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. Η παράταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Επτά ( 7 ) ημέρες. Σε κάθε όμως περίπτωση το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε. Επίσης θα μπορεί να λαμβάνει εφόσον το ζητήσει εγγράφως από την ΣΕΔΕ χρήματα έναντι λογαριασμού ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σε καμία όμως περίπτωση η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% της συνολικής αξίας της εργασίας. Με το πέρας της εργασίας θα εξοφληθεί και εφόσον βέβαια έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι ασφαλισμένο και θα φέρει όλα τα νόμιμα έγγραφα με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. Επίσης αν για την εκτέλεση της εργασίας απαιτηθούν μηχανήματα τότε αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και να είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες άδειες με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Τέλος όλα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ουδεμία ευθύνη έχει για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη εργασία τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η   Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:15 π.μ. από τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του, πιθανότατα την ίδια ημέρα.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481. Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.   

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων