ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την εκτέλεση της προμήθειας χρωμάτων και υλικών για τον ελαιοχρωματισμό 12 αιθουσών διδασκαλίας του κτιρίου του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού 12 αιθουσών διδασκαλίας του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολείο.. Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής θα χρειαστούν χρώματα και διάφορα άλλα υλικά. Η προμήθειά τους θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και συναφών υλικών, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Έτσι έχουμε::

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Υ Λ Ι Κ Ω Ν Ε Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 Χαρτοταινίες Μεσαίες Πέντε
2 Παρετίνα σε σακιά 20 κιλών Πέντε
3 Ρολά Χαρτόνι Τρία

4 Αφρόστοκοι του Κιλού Δύο
5 Ρολά 18αρια Καλής Ποιότητας (ROLEX) Πέντε
6 Κονταροπίνελα 2,5’’ Ιντσών Δύο
7 Πινέλα 2,5΄΄ Ιντσών Τρία
8 Πατόχαρτο Νο 150 Πέντε Μέτρα
9 Στόκος Σιλικόνης Βαφής Δέκα
10 Πλαστικό Χρώμα 10 Λίτρων Είκοσι
11 Αστάρι Πλαστικού 5 Λίτρων Πέντε
12 Αστάρι Μετάλλου 5 Λίτρων Πέντε
13 White Spir 4 Λίτρων Τέσσερα
14 Αστάρι Νευτιού 10 Λίτρων Δύο
15 Σφουγγαράκια Μεσαία Τριβής Πέντε

Τα παραπάνω χρώματα επιθυμούμαι να είναι της εταιρείας VITEX.
Β Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος με την ανάθεση της προμήθειας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών εντός διαστήματος Πέντε ( 5 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δεν μπορεί να δοθεί δεδομένου ότι οι εργασίες ελαιοχρωματισμού των 12 αιθουσών διδασκαλίας του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας θα πραγματοποιηθούν στην διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της προμήθειας και εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη προμήθεια τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το τίμημα ανά είδος αλλά και το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:10 μ.μ. από την τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481. Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων