ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού 6 αιθουσών διδασκαλίας και του κλιμακοστασίου του κτιρίου του Γυμνασίου Λάππα)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού 6 αιθουσών διδασκαλίας και του κλιμακοστασίου του Γυμνασίου Λάππα προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολείο.. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς εργολάβους ελαιοχρωματιστές, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Έτσι έχουμε:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α. Περιγραφή Χώρων Εκτέλεσης των Εργασιών.
 Θα γίνει ελαιοχρωματισμός σε όλους τους εσωτερικούς χώρους έξι ( 6 ) αιθουσών διδασκαλίας του κτιρίου του συγκεκριμένου σχολείου.
 Θα γίνει ελαιοχρωματισμός στο κλιμακοστάσιο του σχολείου καθώς και επισκευή της θερμοπρόσοψης.
 Το συνολικό εμβαδό των επιφανειών που θα βαφούν υπολογίζετε σε περίπου 1.100 τετραγωνικά μέτρα.

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εργασιών.
Αίθουσες Διδασκαλίας
 Σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των αιθουσών διδασκαλίας που θα γίνει ο ελαιοχρωματισμός θα πρέπει πριν από την εφαρμογή των χρωμάτων να γίνει στοκάρισμα με επισκευαστικό σοφά, όλων των ζημιών, κάλυψη των ρωγμών και επισκευή των σπασμένων γωνιών όπου αυτές υπάρχουν.
 Στην συνέχεια οι επιφάνειες που έχουν στοκαριστεί με επισκευαστικό σοφά θα τριφτούν και θα περαστούν με ακρυλικό αστάρι.
 Όλες οι επιφάνειες, τοίχοι και ταβάνια, θα ελαιοχρωματιστούν με δύο επιστρώσεις χρώματος την απόχρωση του οποίου θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου.
 Σε κάθε αίθουσα θα γίνει ελαιοχρωματισμός με απόχρωση ενός μόνο χρώματος. Κλιμακοστάσιο
 Στις επιφάνειες του κλιμακοστασίου του σχολείου θα γίνει επισκευή των ζημιών που υπάρχουν, θα καλυφθούν οι τρύπες στην θερμοπρόσοψη, καθώς και επισκευή των σπασμένων γωνιών όπου αυτές υπάρχουν. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με επισκευαστικό σοφά..
 Στην συνέχεια σε όλες τις επιφάνειες που έχουν στοκαριστεί με επισκευαστικό σοφά θα γίνει καλό τρίψιμο και θα περαστούν με ακρυλικό αστάρι.
 Όλες οι επιφάνειες του κλιμακοστασίου θα ελαιοχρωματιστούν με δύο επιστρώσεις χρώματος την απόχρωση του οποίου θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου.

Γ. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Στην ανάθεση της εργασίας αυτής περιλαμβάνονται η προετοιμασία του χώρου για την εκτέλεση των εργασιών ελαιοχρωματισμού με κάλυψη των επιφανειών του σχολείου για αποφυγή φθορών από τα χρώματα, η εκτέλεση των εργασιών με τον τρόπο που έχει περιγραφή στα προηγούμενα άρθρα της παρούσας, καθώς και το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες ελαιοχρωματισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του σχολείου για να εκτιμήσουν την κατάσταση τους και έτσι να συντάξουν την προσφορά τους. Τηλέφωνα επικοινωνίας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης είναι το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου 26930-31222, καθώς και το σταθερό τηλέφωνο της ΣΕΔΕ 26930-25481.

Ο ανάδοχος με την ανάθεση της εργασίας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ θα πρέπει να τις έχει ολοκληρώσει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δεν μπορεί να δοθεί δεδομένου ότι την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 γίνεται η έναρξη των μαθημάτων μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε. Επίσης θα μπορεί να λαμβάνει εφόσον το ζητήσει εγγράφως από την ΣΕΔΕ χρήματα έναντι λογαριασμού ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σε καμία όμως περίπτωση η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% της συνολικής αξίας της εργασίας. Με το πέρας της εργασίας θα εξοφληθεί και εφόσον βέβαια έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι ασφαλισμένο και θα φέρει όλα τα νόμιμα έγγραφα με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. Επίσης αν για την εκτέλεση της εργασίας απαιτηθούν μηχανήματα τότε αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και
να είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες άδειες με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Τέλος όλα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ουδεμία ευθύνη έχει για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν την παραπάνω περιγραφόμενη εργασία τότε θα πρέπει να προσκομίσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται να αναλάβουν την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας σύμφωνα με την
συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
πρέπει να κατατεθεί έως την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:20 μ.μ. από την τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481.

Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει
σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θέμα “Έκτακτα μέτρα λόγω επικείμενων πλημμυρικών φαινομένων κακοκαιρία ΕΜΙΛ”

Σήμερα Παρασκευή 1/3/2024 συνεδρίασε εκτάκτως το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θέμα “Έκτακτα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΣΑΓΑΙΙΚΑ 27-02-2024.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ε.Δ.Η.Ε. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-02-2024 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ,ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων