ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για εργασίες μόνωσης στην οροφή του Γυμνασίου Λουσικών)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να
προχωρήσει σε εργασίες μόνωσης στην οροφή του Γυμνασίου Λουσικών. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας
θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς
εργολήπτες, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας
παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της
εργασίας αυτής. Έτσι έχουμε:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α. Εκτέλεση Εργασιών
Οι εργασίες μόνωσης και στεγανοποίησης στην ταράτσα του Γυμνασίου Λουσικών θα γίνουν με τον
παρακάτω τρόπο:

 1. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να γίνει πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία θα
  γίνουν οι εργασίες.
 2. Θα επακολουθήσει βαφή με ασφαλτικό διάλυμα «ESHAFAST» με εφαρμογή δύο στρώσεων.
 3. Στην συνέχεια θα γίνει επικόλληση με φλόγιστρο ελαστομερών SBS ασφαλτικών μεμβρανών
  «ESHAFIN», βάρους 4kg/m 2 με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη με φύλλο
  αλουμινίου, η οποία παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά
  ελαστομερή (SBS) υλικά. Η τροποποίηση αυτή γίνεται διότι προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική
  ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), βελτιωμένα χαρακτηριστικά
  και γενικά ιδιότητες ιδανικές για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας.
 4. Τέλος θα γίνει σύντηξη των αλληλοεπικαλύψεων και των τελειωμάτων των μεμβρανών με
  φλόγιστρο και σπάτουλα. Σφράγιση με ασφαλτική μαστίχα «ESHASEALER» όλης της
  περιφέρειας στο σημείο όπου η άκρη της μεμβράνης συναντά τα τοιχία, τα στηθαία και τα
  κιγκλιδώματα.
  Β Υποχρεώσεις Αναδόχου
  Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών μόνωσης στην ταράτσα του Γυμνασίου Λουσικών
  περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και το προσωπικό που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι
  περιγραφόμενες παρεμβάσεις.

Ο ανάδοχος με την ανάθεση της εργασίας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της
συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες εντός
Δέκα Πέντε ( 15 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης
του έργου. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μπορεί να δοθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σ.Ε.Δ.Ε. έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. Η παράταση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις Επτά ( 7 ) ημέρες και η ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
έχει επιτευχθεί μέχρι και την 14 η Ιανουαρίου 2022..

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών
(τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της εργασίας και εφόσον έχει
εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού
εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι ασφαλισμένο και θα φέρει όλα τα
νόμιμα έγγραφα με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. Επίσης όλα τα μέτρα προστασίας του

προσωπικού που θα εργαστεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο και η
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ουδεμία ευθύνη έχει για όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα.
 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη εργασία τότε θα
πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα
δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας σύμφωνα με την
συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει
Ολογράφως και Αριθμητικός το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ.
στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:20 π.μ. από τριμελή επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει
στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο
τηλέφωνο 26930 – 25481. Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το
οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.   

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 23.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 23/06/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 22.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 22/06/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων