ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.115 /2015

Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 83/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2015 έως 30-04-2016 (καντίνες)΄΄»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

στην 11η /2015 τακτική συνεδρίασή του

 

Στις είκοσι εφτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, (Πολιτιστικό Κέντρο ¨Μελίνα Μερκούρη¨ στην Κάτω Αχαΐα, έδρα του Δήμου)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους (καντίνες), με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την χρονική περίοδο 2015 έως 30-04-2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  Κ.Υ.Α.αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε. τ. Κ., τχ. Β΄, φ 578/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:

  1. Για την Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας:

α΄) μια (1) θέση  καντίνας στην Παραλία Κάτω Αχαΐας και εκατό (150) μέτρα δυτικά από το αναψυκτήριο που βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς,

β΄) μια (1) θέση  καντίνας στην Παραλία Κάτω Αχαΐας στον οικισμό Αλυκές στην Θέση Φοίνικες.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα  Μετοχίου:

α΄) μία(1) θέση καντίνας στην τοποθεσία «Κέντρο»  αριστερά προς Κουνουπέλι ,

β΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία  Παλιά Μπούκα,

γ΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία  Κουνουπέλι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου:

α΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία  παραλία Γιαννισκαρίου.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας:

α΄) μία (1) θέση καντίνας στην  τοποθεσία  παραλία Μαύρη Μύτη.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου:

α΄) μία (1) θέση καντίνας στην  τοποθεσία  παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»).

Γ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε. τ. Κ., τχ. Β΄, φ 578/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015)  κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού διατηρώντας σε ισχύ ως αναπόσπαστο συμπλήρωμα της παρούσας, την κοινή υπουργική απόφαση 1052758/1451/ Β0010/10-4-2012 (1411 Β’).

Δ. Οι όροι της δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01, του άρθρου 192 Ν. 3463/2006, του Διατάγματος 11/12-11-1929, το Π.Δ.270/1981, της ΚΥΑ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε. τ. Κ., τχ. Β΄, φ 578/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθώς και το αριθ. ΔΔΠ 0007650 ΕΞ2015 750Β’/21-05-2015 έγγραφο «Παροχή διευκρινήσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε εφαρμογή της ανωτέρω Κ.Υ.Α» του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115 /2015.

 

Ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

[υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφές]

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 27.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 27/04/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων