ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2019
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την πρόσληψη μιας/ενός καθαρίστριας/στή, για το 4o Νηπιαγωγείο K. Aχαϊας
 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ »
 
Έχοντας υπόψη:
  1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Την υπ’ αριθμ. 20/24-09-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. της Σχολικής
Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  1. Την υ΄ αριθ. Υπουργική απόφαση 7867/1-9-2017 η οποία τροποποιεί τη υπ΄ αριθ. 2/51692/0022/4-9-2007 Κ.Υ.Α. «περί καθορισμού αμοιβής για τον καθορισμό αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018 τ. Α΄) περί « καθαρισμού σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού»
  3. Τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
  4. την με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών., η  οποία  καθορίζει από 01/05/2019 προσαυξήθηκε το ύψος των αμοιβών των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορισμένου χρόνου, μιας/ενός (01) καθαρίστριας/ στή για τις ανάγκες καθαρισμού του 4ου Νηπιαγωγείου Κ. Αχαϊας, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4ο Νηπιαγωγείο Κ. Αχαϊας
 
 
101
 
Μία/έναν (1) καθαρίστρια/στή
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020
Αριθμός αιθουσών:
τρεις (3) αίθουσες μετα των αναλογούντων κοινόχρηστων χώρων
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ. 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πλατεία
Δημοκρατίας Κ. Αχαΐα Τ.Κ. 25200, υπόψη κου Μπαχρά Ξενοφώντα (τηλ. επικοινωνίας: 26930-22059).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, κατηγορίας προσωπικού (ΥΕ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Δυτικής Αχαΐας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων