Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν  πρωτοκόλλου 11691/06-07-2017 πρόσκλησης για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας , της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε σήμερα 14/07/2017 , με την παρούσα ανακοινώνεται η παράταση να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Δευτέρα 24 Ιουλίου  2017 και ώρα 14:00΄ στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (διεύθυνση: Σώσου Ταυρομένεος 50- 1ος όροφος , 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) , προς διευκόλυνση όσων επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τέλος υπενθυμίζονται τα εξής: Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες, συστήνεται στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους και συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι φορείς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί, πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι και ενώσεις, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.) καθώς και οι δημότες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων