Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 (Α΄ φάση) ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχ. Επιτροπών Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)”.
  3. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης προμήθειας γάλακτος μέχρι 30/4/2020.
  4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. A 2068/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών που αφορά δικαστική υπόθεση του Βασιλείου Κανελλόπουλου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και παροχή πληρεξουσιότητας.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

4η συνεδρίαση 21-2-2020