Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ- 191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ανέρχεται στους 25.916 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) «΄Αμισθοι Αντιδήμαρχοι»
 8. Την αριθ. 48/22119/7-4-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών περί: ¨¨Ορισμού Αντιδημάρχων¨
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ εγκ. 809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων
 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με την αρ. αποφ. 101968/20980/2011 του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σηςΠελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, ΦΕΚ 3017/Β’/30.12.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 12. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α . Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θητεία, από 01/09/2022 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.Τον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεων και Εμπορικών Αρμοδιοτήτων, Απασχόλησης, Τουρισμού και Αξιοποίησης Τοπικών Πόρων Κοινωνικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
 των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 1, περ. γi του ΟΕΥ του Δήμου (συγκεκριμένα στη συντήρηση, επισκευή κλπ. εκτός των επεκτάσεων που παραμένει στο δήμαρχο) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 Των αρμοδιοτήτων Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 καθώς και της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 όπως ορίζονται του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
 του Αυτ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1, 2 & 3 εκτός παρ. 1 περ. ιη΄ και παρ. 3 περ. γ΄ του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
γ) Τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Μόβρης.

 1. Τον κ. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων:
   του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13Β παρ. 2, περ. ιγ΄,ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  β) Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
  γ) Τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Λαρίσου.
 2. Τον κ. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Μέριμνας Αδέσποτων ζώων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
   της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, εκτός της περ. 1γi .
   του Αυτ. Τμήματος Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
   Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Μέριμνας Αδέσποτων ζώων

β) Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
γ) Τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Δύμης.

 1. Τον κ. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
   του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 13Α παρ. 1, 2& 3 του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
   του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 13 Β παρ. 1& 2 περ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια & ιβ του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
   του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 1 πλην της περ. ιγ΄ του ιδίου άρθρου του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  β) Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 2. Την κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (άμισθη) ζητημάτων Πολιτικών Ισότητας Φύλλων και Δια Βίου Μάθησης και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων:
   του Αυτ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα των ζητημάτων Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Δια Βίου Μάθησης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1 περ. ιη΄ και παρ. 3 περ. γ΄ του ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
  β) τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Ωλενίας.
  γ) την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Δ.. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του, όπως φαίνεται παρακάτω:
 Τον κ. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα αναπληρώνει ο κ. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
 Τον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο αναπληρώνει ο κ.Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων
 Τον κ. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο αναπληρώνει ο κ. Ταπεινός Κωνσταντίνος

 Τον κ. Ταπεινό Κωνσταντίνο αναπληρώνει ο κ. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων
 Την κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος
Ε. Ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους , ως βοηθούς δημάρχου :
 Τον κ. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη ως βοηθό δημάρχου σε θέματα Επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού και Συντονιστή Δημοτικού Έργου.
 Τον κ. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου σε θέματα τοπικού χαρακτήρα της Δ.Ε Ωλενίας.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων