Κοινοτικά Συμβούλια

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
1 Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6980224940
2 Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6977082196
3 Τ.Κ. ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΪΚΩΝ ΚΑΛΔΙΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 6973702049
4 Τ.Κ. ΑΡΛΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6974471760
5 Τ.Κ. ΑΧΑΪΚΟΥ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6976866871
6 Τ.Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6971887992
7 Τ.Κ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6973055190
8 Τ.Κ. ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6972262920
9 Τ.Κ. ΠΟΡΤΩΝ ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6972199121
10 Τ.Κ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6972923511
11 Τ.Κ. ΦΛΟΚΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6948509684
12 Τ.Κ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6972038513
13 Τ.Κ. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6978682260
14 Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6940792889

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
1 Τ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6909037353
2 Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6937491206
3 Τ.Κ. ΑΠΙΔΕΩΝΟΣ ΜΩΗΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 6972218009
4 Τ.Κ. ΑΡΑΞΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6944897497
5 Τ.Κ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6973334229
6 Τ.Κ. ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6983426951
7 Τ.Κ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6987311467
8 Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6973741690
9 Τ.Κ. ΜΙΧΟΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6980476741
10 Τ.Κ. ΠΕΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6931147686
11 Τ.Κ. ΡΙΟΛΟΥ ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6944516477

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
1 Τ.Κ. ΚΑΡΑΙΪΚΩΝ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6978543667
2 Τ.Κ. ΚΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6982235744
3 Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΚΟΒΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 6983504646
4 Τ.Κ. ΜΥΡΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6977005401
5 Τ.Κ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ ΣΑΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6988924500
6 Τ.Κ. ΦΡΑΓΚΑΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6947378756
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
1 Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6981882927
2 Τ.Κ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6974415611
3 Τ.Κ. ΑΛΙΣΣΟΥ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 6936949516
4 Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6932915462
5 Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6973982655
6 Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6944203142
7 Τ.Κ. ΝΙΦΟΡΑΙΪΚΩΝ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6988233810
8 Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6977397688

Ο πρόεδρος της κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παρ. 4Α του άρθρου 259,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
ιβ) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασης του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο και
ιγ) Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
2. Ο πρόεδρος της κοινότητας διατυπώνει επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρεια του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια του,
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του, ο πρόεδρος της κοινότητας έως εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
5. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για την κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.
6. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
7. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.

Κανονισμός λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων