Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενωμένος διεκδικεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν από κοινού ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, ο επί κεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών» Φίλιππος Λιάκος, ο επί κεφαλής της παράταξης ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ. Άγγελος Στεργιόπουλος, ο επί κεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητική Κίνηση Δυτικής Αχαΐας» Παναγιώτης Κουνάβης και ο επί κεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Αχαΐας» Αλέξης Θανόπουλος.

Η επιστολή στάλθηκε στον πρωθυπουργό ενόψει της επίσκεψής του στην Αχαΐα και θέτει τρία μείζονα αιτήματα για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Είναι η επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα, η ύδρευση της κοινότητας Λαρίσσου από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου και η σύνδεση του αεροδρομίου του Αράξου με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου αλλά και τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς Μητσοτάκη έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ένας κατά βάση αγροτικός και κτηνοτροφικός Δήμος έκτασης 600 km2 και πληθυσμού 25.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε βασικά θέματα υποδομών όπως αναλυτικά αναφέρουμε στην συνέχεια.

1) Κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του κάμπου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με την επέκταση της αρδευτικής διώρυγας του φράγματος του Πηνειού ποταμού.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε τα εξής:

I. Η κατασκευή του υπόψιν έργου καθυστερεί από το 1970! Στις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής του φράγματος του Πηνειού (Υπουργείο Δημοσίων έργων– 1970) προβλέπεται η άρδευση 400.000 στρ., με δύο Κεντρικές Αρδευτικές Διώρυγες (Κ.Α.Δ). Η νότια Κ.Α.Δ. για την άρδευση 300.000 στρ. στο Νομό Ηλείας και η βόρεια Κ.Α.Δ. για την άρδευση 100.000 στρ. στο Νομό Αχαΐας.

II. Το 1970 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φράγματος – αρδευτικού ταμιευτήρα του Πηνειού. Ο ταμιευτήρας δέχεται νερά από λεκάνη απορροής περίπου 700 km2 (περίπου 400 km2 από Ν. Ηλείας και 300 km2 από Ν. Αχαΐας) με δυνατότητα αποθήκευσης νερού 350-400 εκ.m3/έτος.

III. Το 1970 επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του συνόλου των αρδευτικών έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια) της Νότιας Κ.Α.Δ., (άρδευση Ν. Ηλείας). Τα έργα της Βόρειας Κ.Α.Δ., (άρδευση Ν. Αχαΐας) έφθασαν εντός των ορίων του Νομού και

σταμάτησαν στο χωριό Απιδεώνας χωρίς να ολοκληρωθούν λόγω εξάντλησης των πιστώσεων. Το νερό της Βόρειας Κ.Α.Δ. αντλείται από τους καλλιεργητές εκατέρωθεν της και το περίσσευμα μέσω του υπερχειλιστή απορρέει στην κοίτη του ποταμού Λαρίσσου και στη Λίμνη Πρόκοπος.

IV. Από τότε και για 52 χρόνια αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης της διώρυγας στην Δυτική Αχαΐα. Λόγω της μη ολοκλήρωσής των έργων αυτών στην Δυτική Αχαΐα ανορύχθησαν 4.000 περίπου γεωτρήσεις βάθους 100-300 μ, με τεράστιο κόστος για τους αγρότες, την Εθνική Οικονομία και το περιβάλλον.

V. Πλήθος επίσημων μελετών και μετρήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και Πανεπιστήμια αλλά και τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, που έχουν καταρτισθεί για όλη τη χώρα σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, διαπιστώνουν τα εξής:

● Το ετήσιο έλλειμμα στο ισοζύγιο των υπογείων υδάτων της περιοχής της Δυτ. Αχαΐας(εισροές από βροχοπτώσεις – εκροές από αντλήσεις) είναι της τάξης των 20-30 εκατ.μ3/έτος.

● Λόγω της υπεράντλησης ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά περίπου 60 μ., με συνέπεια την είσοδο του θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και την οριστική καταστροφή των υπόγειων υδάτων λόγω υφαλμύρωσης.

● Τα αντλούμενα νερά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, θειικών, και ιόντων νατρίου που υποδηλώνουν ρύπανση.

● Το διαθέσιμο νερό του ταμιευτήρα του Πηνειού υπερκαλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών που ήδη χρησιμοποιείται (Ν. Ηλείας) και παρουσιάζει περίσσεια της τάξης των 90 εκ.m3/έτος, καταγεγραμμένη με μακροχρόνιες μετρήσεις.

VI. Το 2003 η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησε την «Μελέτη επέκτασης Κεντρικής Διώρυγας του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα», η οποία έλαβε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, και την περιβαλλοντική, το 2011.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η επέκταση της Βόρειας Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Η παροχή νερού που απαιτείται είναι 36 εκ.m3/έτος για την άρδευση 63.000 στρεμμάτων, δηλαδή λιγότερο νερό από αυτό που περισσεύει και χύνεται σε ετήσια βάση στην θάλασσα, 90 εκ.m3/έτος, αρδεύοντας λιγότερα στρέμματα από τα προβλεπόμενα, 100.000 στρέμματα, από την μελέτη κατασκευής του έργου το 1970, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης του έργου 32 εκ.€

VII. Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών την 1η Μαρτίου 2017, ΑΔΑ:ΨΞΧΨ465ΧΘΞ-ΚΗΕ, το έργο της επέκτασης της κεντρικής διώρυγας του Πηνειού στην Δυτική Αχαΐα χαρακτηρίστηκε ως μεγάλο σύνθετο έργο εθνικού επιπέδου και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 Α του άρθρου 49 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες μελέτης και δημοπράτησης της κατασκευής του με προϋπολογισμό 32 εκ.€

VIII. Σήμερα οι υπηρεσίες του Υπουργείου υποδομών μελετούν τα υδρολογικά στοιχεία του φράγματος και διαφορά άλλα τεχνικά στοιχεία για την κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης του οποίου η τελική κατασκευή, πέραν του τριπλάσιου κόστους, ίσως γίνει μετά από δεκαετίες με όλες τις αρνητικές συνέπειες που το γεγονός αυτό θα έχει στο εισόδημα των αγροτών, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι αγρότες της Δυτικής. Αχαΐας είναι αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, που είναι πρόβλημα επιβίωσης. Το νερό άρδευσης που χρησιμοποιούν είναι ανεπαρκές και ακατάλληλο με όλες τις αρνητικές συνέπειες στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ζητούμε την άμεση ολοκλήρωση των έργων επέκτασης της διώρυγας που προβλέπεται από το 1970 χρησιμοποιώντας το νερό που σήμερα χύνεται στην θάλασσα ως περίσσευμα!

2) Ύδρευση της δημοτικής ενότητας Λαρίσσου του Δήμου μας από το φράγμα των ποταμών Πείρου – Παραπείρου.

Σήμερα από το φράγμα Πείρου Παραπείρου υδρεύονται οι κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων Ωλενίας και Δύμης, συνολικά είκοσι δύο (22) κοινότητες. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών είναι στην επόμενη διετία τριετία να υδροδοτηθεί σχεδόν όλος ο Δήμος μας εκτός της δημοτικής ενότητας Λαρίσσου που αποτελείται από έντεκα κοινότητες με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων και τριών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Ωλενίας με πληθυσμό 1.000 περίπου κατοίκων.

Οι κοινότητες της δημοτικής ενότητας Λαρίσσου αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα λειψυδρίας δεδομένου ότι η περιοχή διαθέτει ελάχιστα υπόγεια ύδατα, όχι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των κατοίκων, η δε ποιότητα τους είναι κακή, στις περισσότερες δε των περιπτώσεων είναι ακατάλληλο προς πόση. Το αίτημα που υποβάλουμε είναι η επέκταση των δικτύων του φράγματος Πείρου- Παραπείρου για να καλυφθούν οι ανάγκες των τριών κοινοτήτων της Δημοτικής ενότητας Ωλενίας, Χαραυγής, Σαντομερίου και Πορτών και των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Λαρίσσου, (κοινότητες Βελιτσών, Μιχοΐου, Σπάτα, Ματαράγκα, Πέτα, Ριόλου, Καγκαδίου, Απιδεώνα, Μετοχίου, Αράξου) επιλύοντας έτσι οριστικά το σοβαρότατο πρόβλημα της λειψυδρίας που βασανίζει τους κατοίκους.

3) Σύνδεση του αεροδρομίου του Αράξου με την υπό κατασκευή νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου και τη σιδηροδρομική γραμμή Πατρών Πύργου

Το αεροδρόμιο του Αράξου, βασικό στοιχείο ανάπτυξης της περιοχής μας, απέχει απόσταση 3-4 km από την υπό κατασκευή νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου και 2-3 km από την υπό μελέτη νέα σιδηροδρομική γραμμή Πατρών Πύργου. Παρά την μικρή απόσταση του αεροδρομίου από τα δύο αυτά βασικά νέα έργα υποδομής και την ευκολία του ανάγλυφου της περιοχής, δεδομένου ότι μιλάμε για επίπεδη πεδιάδα, δεν προβλέπεται η διασύνδεσή του με την νέα εθνική οδό και με την υπό μελέτη νέα σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός πρωτοφανές και συνάμα τραγικό ως έλλειψη στο σχεδιασμό των σημαντικότατων αυτών υποδομών με αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια για την περιοχή μας.

Το αίτημά μας είναι η απευθείας διασύνδεση του αεροδρομίου του Αράξου με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με την νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, (προβλέπεται στην σύμβαση κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου ως προαίρεση) και η διασύνδεση του Αεροδρομίου με την υπό μελέτη νέα σιδηροδρομική γραμμή Πατρών Πύργου.

Κε Πρωθυπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά όπως δώσετε τις ανάλογες κατευθύνσεις στα αρμόδια υπουργεία να εντάξουν στις άμεσες ενέργειές τους την επίλυση των προβλημάτων που προαναφέραμε. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών θα δώσει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής μας, την μέγιστη στήριξη στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στην βιοτεχνία, στην βιομηχανία και τον τουρισμό μας και θα παράξει μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα δίνοντας την δυνατότητα στους νέους μας να παραμείνουν στον τόπο τους και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προβλήματα επιβίωσης δεκαετιών. Σας παρακαλούμε επίσης όπως εντάξετε στο πρόγραμμα της επικείμενης επίσκεψης σας στην Πάτρα την δυνατότητα συνάντησής μας για να σας εκθέσουμε τα προαναφερθέντα σημαντικά θέματα δια ζώσης.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων