Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)

Βάσει της υπ’ αριθμ. 39/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συγχωνεύθηκαν οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των συνενούμενων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας τέως Δήμων Δύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ωλενίας, και συστάθηκε νέα κοινωφελής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)».

Σκοπός της επιχείρησης είναι η συντονισμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη και διαχείριση δράσεων, λειτουργιών και δραστηριοτήτων στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ο καθορισμός ενός μακροχρόνιου πλαισίου, το οποίο θα αποσκοπεί στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Αναλυτικότερα, και όχι περιοριστικά, η επιχείρηση θα προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως (άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 94 του Ν. 3582/2010):

1.    Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
2.    Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3.    Η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
4.    Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.    Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικού ιατρείου, κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρου ψυχικής υγείας, κέντρου συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες κ.λπ.
6.    Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, γηροκομείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ηλικιωμένων, κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες, κέντρων για άτομα με αναπηρία κ.λπ.
7.    Η υλοποίηση των προγραμμάτων: α) «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας» (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») β) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΚΔΑΠ), γ) Ιατροκοινωνικό Κέντρο, με αντίστοιχη μεταφορά των υποχρεώσεων και την ανανέωση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υπηρετούντος προσωπικού στα εν λόγω προγράμματα έως τη λήξη του Ε.Σ.Π.Α., καθώς και δ) των Γραφείων Παροχής Κοινωνικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
8.    Η ενθάρρυνση δράσεων πρόνοιας και κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία Τράπεζας τροφίμων, ένδυσης και παιχνιδιών.
9.    Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της συνεργασίας με τα Τοπικά Συμβούλια Νέων και της δημιουργίας τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
10.    Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του Δήμου, με τη δημιουργία και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
11.    Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη τσιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
12.    Η υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, β) έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση και γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13.    Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Πληροφορίες-Επικοινωνία

Πρόεδρος : Αναστάσιος Βερόπουλος  697 977 5245,

Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Ράπτη  690 666 7229,

Τηλ. 2693025481, Φαξ:  2693024104,

e-mail:proedros.keddy@ddachaias.gr