ιακήρυξη Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου πλειοδότη εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στον χώρο εντός του οικοδομικού τετραγώνου 80 στην Δημοτική Κοινότητα ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης της θρησκευτικής εορτής του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από 12η έως 16η Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

Κάτω Αχαΐα 18/08/2016

Αριθ. Πρωτ. 14043

 

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ανάδειξη  αναδόχου πλειοδότη εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στον χώρο εντός του οικοδομικού τετραγώνου 80 στην Δημοτική Κοινότητα ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης της θρησκευτικής εορτής του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από 12η έως 16η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  • το άρθρο 192 του Δ.Δ.Κ. ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 114/8-6-2006),
  • τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 77/30-03-1981),
  • την υπ’ αριθ. 43/2016 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας,
  • την υπ΄αριθ. 66/2016 (ΑΔΑ: ΩΝ2ΟΩ9Ν-ΗΔΘ) απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την χωροθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών  (λούνα πάρκ – προσωρινών λυόμενων κατασκευών) στο Ο.Τ. 80 της πόλης της Κάτω Αχαΐας,
  • την υπ’ αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ: 6ΒΒΖΩ9Ν-702 ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών στο Ο.Τ. 80 της πόλης της Κάτω Αχαΐας,
  • Την αριθμ. 108/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στον χώρο εντός του οικοδομικού τετραγώνου 80 στην Κάτω Αχαΐα και είναι επιφανείας περίπου 2,2 στρεμμάτων, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης της θρησκευτικής εορτής του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από 12η έως 16η Σεπτεμβρίου 2016 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

άρθρο 1ον

 Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά καταθέσεως των προσφορών με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου (και υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τους πλειοδότες).

 

άρθρο 2ον

 Τόπος , ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς

α. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Δυτικής Αχαΐας (κεντρικό κτήριο του Δημαρχείου επί της οδού Σώσου Ταυρομενέως 50, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.)

β. Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς «χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €)».

 

άρθρο 3ον

Υποχρεώσεις αναδόχου

α. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωρινή εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων Λούνα Παρκ, περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη (καρουζέλ). Στον ίδιο χώρο επιτρέπεται η

– Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).

– Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-κατανάλωσης.
– Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα Παρκ και γενικότερα ψυχαγωγικές παιδείες.

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

γ. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

δ. Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος μεριμνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με το δίκτυο της ΔΕΗ.

ε. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

στ. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

ζ. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

η. Αυτονόητο είναι ότι τον ανάδοχο του Λούνα Παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του.

θ. Ο ανάδοχος πέραν της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από την νομοθεσία, καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού 250,00€ για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ και 100,00€ γα το Καρουζέλ.

 

άρθρο 4ον
Δικαιολογητικά συμμετοχής διαγωνιζομένων

για τις εγκαταστάσεις του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό πέραν των άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
  2. Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για το Λούνα Παρκ, Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ποσού : 150,00€.
  3. Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, κατ΄ εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, με βάση προσωρινή άδεια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια, με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του Λούνα Παρκ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από την έναρξη λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:

α) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

γ) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ τρεις (3) μέρες πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

ε) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.

στ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής

πυροπροστασίας

ζ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για – μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).

 

άρθρο 5ον

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

άρθρο 6ον

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα , επίσης ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι  του αναδόχου για τη μη λήψη άδειας από το Δήμο.

 

άρθρο 7ον

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και οποιαδήποτε σχετική εργασία πριν την σύναψη της σύμβασης καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.

 

άρθρο 8ον

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή σύμβασης έως 16/09/2016.

 

άρθρο 9ον

 Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της σύμβασης με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου.

 

άρθρο 10ον

Εγγύηση συμμετοχής – Καλής εκτέλεσης

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Το ποσό αυτό θα αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με παρόμοια εγγύηση ποσού 1/10 επί του ποσού που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία και αποτελεί την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Επίσης για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει Δημοτική Ενημερότητα.

 

άρθρο 11ον

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση.

 

άρθρο 12ον

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

άρθρο 13ον

 Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

άρθρο 14ον

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

 

άρθρο 15ον

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο ΚΕΠ της Δ.Ε. Δύμης στην Κάτω Αχαΐα. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την /////////// στην εφημερίδα //////////  και στην εφημερίδα /////////// των Πατρών. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

άρθρο 16ον

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης . Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης  και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

άρθρο 17ον

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Αυτοτελές τμήμα τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης ,  ημέρες εργάσιμες, ώρες 08:00 – 14:00, Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Γραφείο 9, Κάτω Αχαΐα, Τηλέφωνα 2693360114, 2693360115.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και τη μέρα του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων