Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΑΔΣ: 235/8-8-2011)  σύμφωνα με την οποία: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της»,

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Τρίτη  (23η) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, να προσέλθετε στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, προκειμένου να γίνει  Τακτική εξ αναβολής Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και  της υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  23ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8411/21-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Έγκριση των πρακτικών της 24ης  (26-8-2020) δια περιφοράς συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

 

Εισηγητής: Κουνάβης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

2.                     Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου (Β΄ τρίμηνο 2020).
  Εισηγητής:  Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Ένταξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδας μέσω « ΔΙΑΣ portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 

  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Έγκριση Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Δημοτικό Κατάστημα Λακκόπετρα ) σε τρίτους με δημοπρασία
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Mείωση των τελών χρήσης για την ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων παρ.1-5 του αρθρου 65 του ν.4688/2020 (ΦΕΚ.101/τ.Α΄/24-05-2020).

 

  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Ορισμός μελών συγκρότησης Επιτροπής εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων του  Δήμου  Δυτικής Αχαΐας,  για  την  προσωρινή – οριστική σφράγιση και αφαίρεση  λειτουργίας –(Γνωστοποίησης)  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10. Έγκριση τροποποίηση της αριθ.30/2015 (ΑΔΑ:6Τ5ΨΩ9Ν-043) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συζήτησης και λήψη απόφασης σχετικά με την Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Κάτω Αχαΐας».
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11. Έγκριση για παραχώρηση Θέσεων (πιάτσα) ΤΑΧΙ έναντι του ΚΤΕΛ Κάτω Αχαΐας.

 

  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
12. Έγκριση αναγκαιότητας εξεύρεσης θέσεων παρκινγκ  στην Κάτω Αχαΐα.
  Εισηγητής:  Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐα
13 . Παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγιοβλασιτίκων .

 

  Εισηγητής:  Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐα.

 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 εξ αναβολής