ΕΗΔ 1ο _ΟΕ 5-2-2021 προμήθεια γάλατος

1η Εισήγηση Τροποποίησης Προυπολογισμού 2021 ορθή επανάληψη τελικό 3-2-21

2o ΘΕΜΑ _ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. ΜΕΛΕΤΗ

5. Α.ΔΗΜ 334-2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΑΪΚΑΛΙ

6ο ΘΕΜΑ _ KEΔΔΥ_ Αναμόρφωση του Προυπολογισμού 2021

8ο ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ