ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19/2019 τακτικής  συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την εβδόμη  (7η ) του μηνός Οκτωβρίου  (10ου) του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10991/3-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και του αρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 ν. 4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και τα είκοσι τρία (23) μέλη:

 

Παρόντες Απόντες
1.    Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη

2.    Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου

3.    Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου

4.    Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου

5.    Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου

6.    Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη

7.    Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου

8.    Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

9.    Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου

10. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου

11. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου

12. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου

13. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα

14. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη

15. Μπαχράς Ξενοφών του Ιωάννη

16. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του Παναγιώτη

17. Τραχάνης Σπυρίδων του Ανδρέα

18. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος

19. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη

20. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου

21. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου

22. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα

23. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου

1.    Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου

2.    Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου

3.    Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου

4.    Οικονομόπουλος  Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων  (άνω των 300 κατοίκων )

 1. Στρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού
 2. Μαγκαφά Στ.Οδυσσέα Νιφοραιΐκων
 3. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου
 4. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη Αράξου
 5. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών
 6. Λαγό Ανδρ. Γεώργιο Μετοχίου
 7. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου
 8. Βαβαρούτα Νικ. Διονύσιο Ριόλου
 9. Κωστούρο Κων. Γεώργιο Καραιΐκων
 10. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου
 11. Γκόβα Ιωάν. Σαράντη Λιμνοχωρίου
 12. Σταυρόπουλο Αθ. Βασίλειο Μύρτου
 13. Σαρτζή Γρηγ. Ανδρέα Σαγαιΐκων
 14. Κατριμπούζα Βασ. Δημήτριο Φράγκα
 15. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο Αγίου Νικολάου Κράλη
 16. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως
 17. Σαββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Χαϊκαλίου
 18. Χρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Χαραυγής

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων (κάτω των 300 κατοίκων) .

 1. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου Σπάτων
 2. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω Σουδεναιΐκων
 3. Κολλιόπουλο Χρ. Παναγιώτη Αχαϊκού
 4. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου
 5. Ταπεινό Ηλ. Χρήστο  Ματαράγκας
 6. Σταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Φλόκα
 7. Αλεξόπουλο Γεωρ. Χρήστο Φώσταινας

 

Στη συνεδρίαση παρέστη  ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς , ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.

Διευκρινήσεις:

 • Προσήλθαν κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την συζήτηση των θεμάτων οι δ.σ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου, Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου και Οικονομόπουλος  Νικόλαος του Γεωργίου
 • Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο μετά την σύμφωνη γνώμη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως εισηγούμενος  το όγδοο (8ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης  περί: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

 

Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18:

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων

(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ έως θ’ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι’ της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
 2. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
 3. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.
 4. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.»

 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας,  με την αριθ. 9765/10-9-2019 Ανακοίνωση- Πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του δήμου και δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους .

Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

 

 1. Εκπρόσωπος της Ένωσης Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Μαντάς Πέτρος.
 2. Εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων – Τουριστικών Καταλυμάτων Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ανδρικόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή τον  Ντεμίρη Κωνσταντίνο .
 3. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κάτω Αχαΐας «Ερμής», Αναστασόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Ρέλλο Κων/νο .
 4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών ΄΄Μελισάνθη΄΄, Βασιλική Αλατζά με αναπληρωτή την Λαγού Ευγενία .
 5. Εκπρόσωπος του Φυσιολατρικού Συλλόγου Μόβρης «ΑΡΙΑ», Παναγιώτης Κοκκίνης με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Κοκκίνη .
 6. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παραδοσιακοί δρόμοι», Κουτσογιαννοπούλου Χαρίκλεια με αναπληρωτή Κουτσογιαννοπούλου Αικατερίνη .
 7. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Φιλοκάλι», Πολύζου Αλεξάνδρα.
 8. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων «Πείρος» Μπαρμπούνης Δημήτρης με αναπληρωτή τον Κούρτη Ιωάννη.
 9. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κ. Αχαΐας «Πάλεια» Καραμπελιά Ροδία με αναπληρωτή τον Καρβέλη Παναγιώτη .
 10. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜιχοΙου «Γάριζας ή ρίζα της γης» Δημητροπούλου Νατάσα με αναπληρωτή την Βαμβακά Βασιλική .
 11. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλόκα Αχαΐας Παπαγεωργίου Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Ηλιόπουλο Κων/νο.
 12. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ριόλου «Ο ΛΑΡΙΣΣΟΣ» Βαβαρούτας Διονύσιος με αναπληρωτή τον Γεωργακόπουλο Ιωάννη .
 13. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαϊκαλίου «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Φωτόπουλος Παναγιώτης .
 14. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουδενιωτών Ζαφειρακόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή την Ραγιά Μαρία .
 15. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Μπαχράς Γεώργιος με αναπληρωτή την Δημητροπούλου Γιάννα.
 16. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Σπατών Ανδριόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Χασαπόπουλο Ιωάννη.
 17. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μαύρη Μύτη Φραγκούλια Αγγελική με αναπληρωτή την Γουλιάμη Αγγελική .
 18. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Καλαμακίου Ρογκάλας Περικλής με αναπληρωτή τον Τασσιά Κων/νος .
 19. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Λακκόπετρας «Ο Άγιος Δημήτριος» Μαρινόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή την Ανδρουτσοπούλου Χριστίνα .
 20. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικου Συλλόγου Παραλίας Λακκόπετρας «ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ» Πανίτσα Σοφία με αναπληρωτή τον Κουρεμένο Δημήτρη .
 21. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικου Συλλόγου Μπινιερέϊκων Μπινιέρης Φώτιος με αναπληρωτή τον Νικολακόπουλο Χρήστο.
 22. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αχαΐας «Αγία Παρασκευή» Φραγκάκη Ευσταθία με αναπληρωτή την Παπαστεφανοπούλου Ράνια .
 23. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής Γιαννακόπουλος Θεόδωρος με αναπληρώτη τον Γιαννακόπουλο Νικόλαο .
 24. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αλυκών Χαλιώτης Νικόλαος με αναπληρωτή την Μπιτούνη Αγλαΐα .
 25. Εκπρόσωπος του Γ.Σ. Αχαϊκού Συλλόγου Παππάς Βασίλειος.
 26. Εκπρόσωπος Α.Σ Λέων Αλισσού Κοσιώνης Ασημάκης με αναπληρωτή τον Ανδρικόπουλο Τάκη .
 27. Εκπρόσωπος του «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ» Παπαδόπουλος Κώστας με αναπληρωτή τον Πετρόπουλο Ηρακλή .
 28. Εκπρόσωπος του «Α.Ο. ΑΧΑΓΙΑ ‘82» Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή τον Ταρνάρη Σπύρο .
 29. Εκπρόσωπος του Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑ Βούλγαρης Αντώνιος με αναπληρωτή την Χριστοδούλου Μαρίνα .
 30. Εκπρόσωπος του Α.Π.Σ. «Εθνικό Σαγαιίκων» Σαρτζής Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μπέη Νικόλαο.
 31. Εκπρόσωπος του Αθλητικόυ Σωματείου «Πανομβριακός Ριόλου» Σπυρόπουλος Δημήτριος με αναπληρωτή Καλλιμάνης Νικόλαος.
 32. Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου δημοτικού σχολείου Κ. Αχαΐας Λαλιώτη Γεωργία με αναπληρωτή την Μπιτούνη Αναστασία.
 33. Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Λουσικών Λινάρδος Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Παρασκευόπουλο Αθανάσιο.
 34. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρλας Παπανδρεόπουλος Αριστείδης .

Επιπλέον, μετά την ανωτέρω πρόσκληση, κλήθηκαν οι δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

 

Διενεργήθηκε κλήρωση στις μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο δημοτών και κληρώθηκαν να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεκαπέντε (15) δημότες, ως εξής:

 1. Παλυβός Χρόνης, δημότης
 2. Τσούλη Σωτηρία, δημότης
 3. Σουλούκου Τασία, δημότης
 4. Νάνος Λεωνίδας, δημότης
 5. Δημόπουλος Δημήτριος, δημότης
 6. Κουτρουμάνη Μαρία, δημότης
 7. Ραυτακοπούλου Αθανασία
 8. Χριστοδουλοπούλου Αλεξάνδρα
 9. Διονυσόπουλος Παναγιώτης
 10. Βερρόπουλος Αναστάσιος
 11. Νιφόρας Ανδρέας
 12. Καρύδας Φώτιος
 13. Χριστόπουλος Παναγιώτης
 14. Λοτσάρη Αργυρώ
 15. Μπαρμπούνης Δημήτριος
 16. Παπαγγελή Ανδριάνα

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

 • την εισήγηση του προέδρου,
 • το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18
 • τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους
 • την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

(απέχοντος ενός μέλους του ΔΣ)

 

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , ως ακολούθως:

 

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Ν. Μυλωνάς.

 

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ορίζεται ως ακολούθως:

 

 1. Εκπρόσωπος της Ένωσης Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Μαντάς Πέτρος.
 2. Εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων – Τουριστικών Καταλυμάτων Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ανδρικόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή τον  Ντεμίρη Κωνσταντίνο
 3. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κάτω Αχαΐας «Ερμής», Αναστασόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Ρέλλο Κων/νο .
 4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών ΄΄Μελισάνθη΄΄, Βασιλική Αλατζά με αναπληρωτή την Λαγού Ευγενία .
 5. Εκπρόσωπος του Φυσιολατρικού Συλλόγου Μόβρης «ΑΡΙΑ», Παναγιώτης Κοκκίνης με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Κοκκίνη .
 6. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παραδοσιακοί δρόμοι», Κουτσογιαννοπούλου Χαρίκλεια με αναπληρωτή Κουτσογιαννοπούλου Αικατερίνη .
 7. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Φιλοκάλι», Πολύζου Αλεξάνδρα.
 8. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων «Πείρος» Μπαρμπούνης Δημήτρης με αναπληρωτή τον Κούρτη Ιωάννη.
 9. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κ. Αχαΐας «Πάλεια» Καραμπελιά Ροδία με αναπληρωτή τον Καρβέλη Παναγιώτη .
 10. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜιχοΙου «Γάριζας ή Ρίζα της γης» Δημητροπούλου Νατάσα με αναπληρωτή την Βαμβακά Βασιλική .
 11. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλόκα Αχαΐας Παπαγεωργίου Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Ηλιόπουλο Κων/νο.
 12. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ριόλου «Ο ΛΑΡΙΣΣΟΣ» Βαβαρούτας Διονύσιος με αναπληρωτή τον Γεωργακόπουλο Ιωάννη .
 13. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαϊκαλίου «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Φωτόπουλος Παναγιώτης .
 14. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουδενιωτών Ζαφειρακόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή την Ραγιά Μαρία .
 15. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Μπαχράς Γεώργιος με αναπληρωτή την Δημητροπούλου Γιάννα.
 16. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Σπατών Ανδριόπουλο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Χασαπόπουλο Ιωάννη.
 17. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μαύρη Μύτη Φραγκούλια Αγγελική με αναπληρωτή την Γουλιάμη Αγγελική .
 18. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Καλαμακίου Ρογκάλας Περικλής με αναπληρωτή τον Τασσιά Κων/νος .
 19. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Λακκόπετρας «Ο Άγιος Δημήτριος» Μαρινόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή την Ανδρουτσοπούλου Χριστίνα
 20. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικου Συλλόγου Παραλίας Λακκόπετρας «ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ» Πανίτσα Σοφία με αναπληρωτή τον Κουρεμένο Δημήτρη .
 21. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικου Συλλόγου Μπινιερέϊκων Μπινιέρης Φώτιος με αναπληρωτή τον Νικολακόπουλο Χρήστο.
 22. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αχαΐας «Αγία Παρασκευή» Φραγκάκη Ευσταθία με αναπληρωτή την Παπαστεφανοπούλου Ράνια .
 23. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής Γιαννακόπουλος Θεόδωρος με αναπληρώτη τον Γιαννακόπουλο Νικόλαο .
 24. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αλυκών Χαλιώτης Νικόλαος με αναπληρωτή την Μπιτούνη Αγλαΐα .
 25. Εκπρόσωπος του Γ.Σ. Αχαϊκού Συλλόγου Παππάς Βασίλειος.
 26. Εκπρόσωπος Α.Σ Λέων Αλισσού Κοσιώνης Ασημάκης (6944320786) με αναπληρωτή τον Ανδρικόπουλο Τάκη .
 27. Εκπρόσωπος του «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ» Παπαδόπουλος Κώστας με αναπληρωτή τον Πετρόπουλο Ηρακλή .
 28. Εκπρόσωπος του «Α.Ο. ΑΧΑΓΙΑ ‘82» Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος με αναπληρωτή τον Ταρνάρη Σπύρο .
 29. Εκπρόσωπος του Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑ Βούλγαρης Αντώνιος με αναπληρωτή την Χριστοδούλου Μαρίνα .
 30. Εκπρόσωπος του Α.Π.Σ. «Εθνικό Σαγαιίκων» Σαρτζής Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μπέη Νικόλαο.
 31. Εκπρόσωπος του Αθλητικόυ Σωματείου «Πανομβριακός Ριόλου» Σπυρόπουλος Δημήτριος με αναπληρωτή Καλλιμάνης Νικόλαος.
 32. Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου δημοτικού σχολείου Κ. Αχαΐας Λαλιώτη Γεωργία με αναπληρωτή την Μπιτούνη Αναστασία.
 33. Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Λουσικών Λινάρδος Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Παρασκευόπουλο Αθανάσιο.
 34. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρλας Παπανδρεόπουλος Αριστείδης .
 35. Παλυβός Χρόνης, δημότης
 36. Τσούλη Σωτηρία, δημότης
 37. Σουλούκου Τασία, δημότης
 38. Νάνος Λεωνίδας, δημότης
 39. Δημόπουλος Δημήτριος, δημότης
 40. Κουτρουμάνη Μαρία, δημότης
 41. Ραυτακοπούλου Αθανασία
 42. Χριστοδουλοπούλου Αλεξάνδρα
 43. Διονυσόπουλος Παναγιώτης
 44. Βερρόπουλος Αναστάσιος
 45. Νιφόρας Ανδρέας
 46. Καρύδας Φώτιος
 47. Χριστόπουλος Παναγιώτης
 48. Λοτσάρη Αργυρώ
 49. Μπαρμπούνης Δημήτριος
 50. Παπαγγελή Ανδριάνα

Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2019.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

πογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς

              [υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

πογραφές]

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

  του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔ. ΚΟΥΝΑΒΗΣ

 

166-20219

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 17.05.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 17/05/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 16.05/2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 16/05/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων