Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:00

                                                               

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  9 Ιουνίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :9618

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Πέμπτη ( 15η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΝ  15Η  ιΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 9618 /09.06.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στην υπ’ αριθ. 5101/28-04-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού όπως ισχύει, Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας: 14, Τίτλος: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων».

 

  Εισηγητές:  Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Αχαΐας.

2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Ν.Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και λοιπές εγκαταστάσεις 2ης Δ.Ε. Ν. Αχαΐας» στην υπ’ αριθ. 5101/28-04-2016 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού όπως ισχύει.»
  Εισηγητές: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ.

3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) ».

 

  Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.»
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Τιμήματος Αγοράς Γηπέδου, στην Τ.Κ. Φώσταινας της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την Δημιουργία Κοινοχρήστου χώρου (πλατεία)».
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναγνώριση οφειλής του Δήμου σε ιδιώτη από χρήση οικοπέδου.»
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού.»

Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.

 

9.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση διενέργειας δημοτικής προμήθειας.»

 

Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.

 

10.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (εντός καφετέριας – μπαρ).»
  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου (πλατεία) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατά  την τοπική πανήγυρη  του Προφήτη Ηλία 20η   και  21η  Ιουλίου 2016 στην Τ. Κ. Ματαράγκα.»

 

Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

12.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Καγκαδίου στον Φυσιολατρικό – Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό – Κοινωνικό Όμιλο Καγκαδίου “ΛΑΡΙΣΟΣ” για τις δραστηριότητες του συλλόγου.»

 

Εισηγητής:  Διακάτος Άγγελος, Βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

13.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας στο κέντρο των Σαγαιίκων¨»

 

 

Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

14.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου ¨Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ Αγιοβλασιτίκων¨.»

 

 

Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

15.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας κατασκευής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Κρίνου στην Δ.Ε. Μόβρης.»

 

 

Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 9618/09.06.2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΝ 15Η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Βασίλειο Στ. Λάζαρη Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων