Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 11 Μαΐου και ώρα 20:00

Σας προσκαλούμε την Εντεκάτη ( 11η ) Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 11 Μαϊου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6972/05.05.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (α΄ τρίμηνο 2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί « Απευθείας παραχώρησης  με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού,  η ισχύ της οποίας παρατείνεται έως την 30.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α΄)»
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τoν   Καθορισμό θέσεων  παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016 και έως 30-04-2017 κατά τις με αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. , αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ 2015/12-05-2015 Κ.Υ.Α. και το άρθρ. 56 του Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ.: 78/Α/2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Θέσεων Περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (σχετ. 4/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
8.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, του Νομικού του Προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση ανάκλησης της προγενέστερης αριθ. 72/2016( ΑΔΑ: ΨΑ2ΓΩ9ΝΕΙΗ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
   Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Μεταβίβαση αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών διάρκειας 2015-2017.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2016.
  Εισηγητής : Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.
11.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Μνημονίου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών  έτους 2016.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Αποδοχής της ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5000433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020.»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: ‘Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στην συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον νομό Ηλείας’ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Δημοτικών Συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής της εξειδικευμένης υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη τεκμηριωμένου Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2015).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2015).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (ΣΑΤΑ 2016).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Λαρίσου (ΣΑΤΑ 2016).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Ωλενίας (ΣΑΤΑ 2016).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΤΑ 2016).
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Συντηρήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
23.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Νικολάου Σπάτα.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
24.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.180,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (Β΄ Δόση).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δυτικής Αχαΐας
25.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δυτικής Αχαΐας
26.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και διάθεση της πίστωσης.
  Εισηγητής: Nικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων