Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 27 Οκτωβρίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 18864

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεύτερη  (2η) Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  2ΗΣ  Νοεμβριου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 18864/27-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έκδοση ψηφίσματος για την προστασία της α΄ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος ,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της επιτροπής αγώνα για την Νότια χάραξη του σιδηροδρόμου και του αυτοκινητοδρόμου Πατρών -Πύργου , για συμβολή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στον δικαστικό αγώνα της επιτροπής, έτσι όπως περιγράφεται και στο σχετικό αίτημα της επιτροπής, προς τον κ. Δήμαρχο στην επιστολή της 28/08/2016.
  Εισηγητής: Κουνάβης Ανδ. Παναγιώτης,  εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα.
3.        Συζήτηση σχετικά με τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.
4.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΤΜΗΜΑ Ι’ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας” .
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση μεταβίβασης άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Αορίστου Χρόνου για την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου “Στέγαση και επανένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων Δυτικής Αχαΐας” στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (παράταση προγράμματος)
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ..
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ.21/2016(7ΖΑΣΟΚΥ6-ΤΦΨ) απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί: « 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων.»
  Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ..
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 55/2016(ΑΔΑ:7ΗΦ3ΟΚ9Ε-Ξ9Ο) απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: «Αποδοχής και διάθεσης έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας ποσού 50.000,00€.»

 

  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 54/2016(ΑΔΑ:ΩΝΥΒΟΚ9Ε-6Ο4) απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: «Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ».
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή οφειλών από τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος  Βασίλειος, πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δυτικής Αχαΐας.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 18864/27-10-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων