Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Πέμπτη (5η) Ιουλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 30 Ιουνίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :11358

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη (5η) Ιουλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  5ΗΣ  ioyλioy 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 11358/30-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Αναγκαιότητα αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού με χρήση λαμπτήρων LED με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αλλαγής χρήσης ρεύματος  από εργοταξιακό σε μόνιμο,  στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αλλαγής χρήσης ρεύματος  από εργοταξιακό σε μόνιμο στο σχολικό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Λάππα Τ.Κ. Μετοχίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγνώρισης οφειλής ποσού 10.247,71€ για την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για την χρονική περίοδο από 01-08-2013 μέχρι και 01-06-2016 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας .
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του εκ νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου ενεργειών Δήμου Δυτικής Αχαΐας Σχέδιο Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών για το έτος 2017 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος με τις τελικές παρατηρήσεις όπως αυτές επισημαίνονται στο από 26-06-2017 με αριθ. πρωτ. 11019 έγγραφο του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  Εισηγητής:   Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ»
  Εισηγητής:   Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ,Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ,Τ.Κ. ΠΕΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ»

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΠΟΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΒΕΛΙΤΣΩΝ,ΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ»

.

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ».
  Εισηγητής:   Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου (μεγάλο παλάτι του βασιλιά) για τη μετατροπή του σε μουσείο λαογραφικής – πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποπερατώσεις πλατειών και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» της Δ.Ε. Ωλενίας

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Ωλενίας» της Δ.Ε. Ωλενίας

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου.

Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

14.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση της αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ:Ω2ΘΓΩ9Ν-Σ7Φ) σχετικά  με την «Υλοποίηση  με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά”  της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά”  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.».

 

  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αμαλίας Σπαλιάρα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών.

 

  Εισηγητής:Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή ήδη βεβαιωμένων οφειλών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών Καθαριότητας των κτηρίων του Δήμου.

 

  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων