Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 20:30

                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  22 Αυγούστου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 14093

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Έκτη ( 26η ) Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  26ΗΣ  Αυγούστου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 14093/22-08-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί δασικών δρόμων Δ.Ε. Δύμης¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί δασικών δρόμων Δ.Ε. Λαρίσου¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί δασικών δρόμων Δ.Ε. Μόβρης¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί δασικών δρόμων Δ.Ε. Ωλενίας¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί οικοπέδων  Δ.Ε. Δύμης¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί οικοπέδων  Δ.Ε. Λαρίσου¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί οικοπέδων  Δ.Ε. Μόβρης¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας ¨Καθαρισμοί οικοπέδων  Δ.Ε. Ωλενίας¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός παραλιακού μετώπου Δήμου”.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Απομάκρυνση μπαζών από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου”.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Επικαιροποίηση της αριθ. 117/2016 (ΑΔΑ: 7Μ6ΜΩ9Ν-149) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκρισης αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Νικολάου Σπάτα’’.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραλαβή των εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας που έγιναν για την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ης Οκτωβρίου 2015 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας  .
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ενός καινούργιου επιβατικού  αυτοκινήτου, για τις ανάγκες του Δήμου.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας  .
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αποδοχή και διάθεση ποσού 51.500,00  ευρώ  από το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής   Παιδείας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Επαναπροκήρυξη θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα,  που δεν καλύφθηκαν με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2016.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (α΄ τρίμηνο 2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας μηχανήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.
  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού  και ένστολου προσωπικού.
  Εισηγητής:   Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου Επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών.
  Εισηγητής:   Σκάγιας Χρήστος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Ο.Τ.Α. Δ. έτους. 2016.
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφώντας,  Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 14093/22-08-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 26ΗΣ Αυγούστου 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων