Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  7 Οκτωβρίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 17308

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δωδεκάτη ( 12η ) Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  12ΗΣ  ΟΚΤΩβριου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 17308/7-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.        Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από φιλοζωικές οργανώσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα .
   
2.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας (γραφείο) του Κοινοτικού Καταστήματος Κάτω Αλισσού, στους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους,  της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Αλισσού, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Μετάταξη δημοτικής υπαλλήλου σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.
  Εισηγητής:  Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Λάππα, της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάππα .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παραχώρηση αίθουσας στο ισόγειο του Δημαρχείου στην Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών για την στέγαση και λειτουργία του  Γραφείου  Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) στην Κάτω Αχαΐα.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: “Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτ. Αχαΐας – Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη” του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016.
  Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (Ν.4412/2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (Ν.4412/2016)
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την “Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ν.4412/2016)“.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την “Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ν.4412/2016)
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπρόσωπου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την σύσταση Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων  χρήσης της βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015).
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για υπογραφή καταστατικού »
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
14.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή οφειλών από τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος  Βασίλειος, πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δυτικής Αχαΐας.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 17308/7-10-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 12ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων