Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 16 Μαρτίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :4284

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ΗΣ  ΜΑρΤιου 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4284/16-03-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έκδοση Ψηφίσματος για την Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων επί των Δασικών Χαρτών .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Προέδρου και Εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τραχάνη Ανδρ. Σπυρίδωνα από την θέση του προέδρου της ΔΕΥΑ Δυμαίων και αντικατάστασής του.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016.
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου .
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παραχώρηση Αίθουσας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκών.
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών,  Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (ν. 4412/2016).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ν. 4412/2016).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Τοποθέτηση Αστικού Εξοπλισμού στο Έργο «Ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1».
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Αποδοχής της Α΄ φάσης της Μελέτης με τίτλο: “Επικαιροποίηση Μελέτης Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας”
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Έγκριση Χωροθέτησης και  Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή Οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Δαπανών για τον Εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Αιτήματος προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δράσης για την Προάσπιση – Προαγωγή Υγείας  Ευπαθών Ομάδων << Υγεία για Όλους >> για την παραχώρηση κινητής μονάδας ιατρικών παρεμβάσεων.
   

Εισηγήτρια : Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.

15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων.
  Εισηγητής:  Οικονομόπουλος Νικόλαος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων.
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με τον Ορισμό Επιτροπής Εμποροπανήγυρης  για την εορτή του Αγίου Νικολάου – Σπάτα.
  Εισηγητής:  Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016.
  Εισηγητής:  Δημόπουλος Σπυρίδων,  Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Ερυμάνθου.
  Εισηγητής:  Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Δυμαίων.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Δυμαίων και Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη  νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Λάπα της Τ.Κ. Μετοχίου»
  Εισηγητής:  Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Δυμαίων.
22.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Δυμαίων και Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τη διαχείριση του βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων.
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Δυμαίων.
23.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1’
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
24.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Ανακαινίσεις – Ελαιοχρωματισμοί σε μόνιμες εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Δύμης”
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων