Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στις 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 5 Οκτωβρίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :17536

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εντεκάτη (11η) Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  11ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 17536/ 5-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Μεταφορά Ταμειακών  Διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδας.
  Εισηγητές: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Γκοτσόπουλος Βασίλειο, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Τ.Α.Δ.Α. – Αναπτυξιακής Α.Ε..
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην  ¨7η Γιορτή Τσίπουρου¨ που διοργανώνεται  από τον Σύλλογο Προστασίας υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας / μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων την 15η Οκτωβρίου 2017 στο κτήμα Διαμαντή θέση Κουρλαμπά, Δήμου Ερυμάνθου, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της ΔΕΥΑ Δυμαίων.
  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
  Εισηγητής:  Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  Έγκριση Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  2017 του ΟΤΑΔ.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
7.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  2017 του ΚΕΔΔΥ .
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα,  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διαφοράς εσόδων – εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων για το οικονομικό έτος 2017..
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα,  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
  Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Έγκριση διενέργειας της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού και Έγκριση των παραδοτέων,  τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της σχετικής μελέτης του τεχνικού συμβούλου, η οποία έχει παραληφθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου & Λογιστική τακτοποίηση παραστατικών .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων (συμπλήρωση της αριθ.53/2015 απόφαση Δ.Σ.).
   

Εισηγήτρια :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση ενεργειών χορήγησης Εγγυητικής Επιστολής αορίστου χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση  του σχεδίου «Στέγαση και Επανένταξη  κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» ΄΄ΕΥ ΖΗΝ ¨ (συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» μέχρι 31-12-2017  ).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αλλαγή της χρήσης του Ο.Τ. 29 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Κάτω Αχαΐας από χώρο χρήσης για σχολεία σε χώρο χρήσης Δημαρχείου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση για άδεια εκσκαφής στην εταιρεία ¨Ο.Τ.Ε. Α.Ε.¨ για την αποκατάσταση βλαβών στο υπόγειο και εναέριο δίκτυο του ΟΤΕ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ Νο 16264 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ –Τεχνικές Εργασίες Κατασκευής & Συντήρησης Υποδομών» .
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Κανονιστική  για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2018.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λαρίσου’.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Μόβρης’ .
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ωλενίας’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
23.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Λαρίσου’
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
24.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Μόβρης’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
25.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Ωλενίας’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
26.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή σε μουσείο λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» του Δήμου Δυτικής. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
27. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Σαγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
28. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα  της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
29. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στην συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον νομό Ηλείας» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
30. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας – Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Γρηγόρης Αλεξόπουλος: «Βασική προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού» – Ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης στην Παραλία Νιφοραιίκων

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων