Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Σας προσκαλούμε την Έκτη ( 6η ) Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5267/1.04.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4325/2015), έτους 2016.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου & Λογιστική τακτοποίηση παραστατικών.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, του Νομικού του Προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση επί προτεινόμενης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του δικτύου της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση επί προτεινόμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης και απότμησης πεζοδρομίου του πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Νικολάου Αθανασόπουλου επί της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου 84 εντός σχεδίου πόλης Κάτω Αχαΐας.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια  Τηλεφωνικού Κέντρου, Τηλεφωνικού  εξοπλισμού κλπ.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια  Γραφικής  Ύλης & λοιπού Υλικού Γραφείου.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου από τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Δήμου».
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, πρόεδρος ΦΟΔΣΑ.
9.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη χώρου γηπέδου Δύμης».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.          Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης έξι (6) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στα πλαίσια σύνταξης των ερευνών και μελετών του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» που επιβλέπονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή του σε Μουσείο Λαογραφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας – Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Απομάκρυνση μπαζών από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια  Απορριμματοφόρου.
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Δύμης.
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαρισού.
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Μόβρης.

 

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Ωλενίας.

 

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων