Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  24 Νοεμβρίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :20691

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Ογδόη  (28η) Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  28ΗΣ  Νοεμβριου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20691/24-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.        Συζήτηση σχετικά με τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

 

2.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό της 08/06/2008 στην Κάτω Αχαΐα – κατασκευή προκατασκευασμένων οικίσκων στα αντλιοστάσια του Δήμου Δύμης’ .
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατά 30 ημέρες της Α’ φάσης της μελέτης ‘Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κ. Αχαΐας’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπροσώπων – υπευθύνων του Δήμου στο πλαίσιο της αναθεώρησης –  επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης(L.C.P.) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Σώματος Εθελοντών Διασωστών  Πυροσβεστών Σ.Ε..ΔΙ.Π..
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος  ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην πρόταση με τίτλο «CECOMAP» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας ¨Ιnterreg ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ» της περιόδου 2014-2020.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην πρόταση με τίτλο : «TOUR AC» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας ¨Ιnterreg ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ» της περιόδου 2014-2020 και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την υλοποίηση των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (external expertise) του συγκεκριμένου έργου , όπως αυτές προβλέπονται στον προϋπολογισμό του.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση της Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την με την Αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2017.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την με την Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2017.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την με την Αναπροσαρμογή ή μη του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου για το έτος 2017 και εφ’ εξής.

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας Αιρετών, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Αναγκαιότητας Αγοράς Επιβατικού Αυτοκινήτου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Αλλαγής Λαϊκής Αγοράς  Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νιφοραιίκων Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ν. Αχαΐας» με κωδικό έργου MIS 2016ΣΕ01600015.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος  του Ο.Τ.Α.Δ.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της αριθ. 60/2016(ΑΔΑ:6ΕΝΜΟΚ9Ε-8ΔΛ) απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: «Αποδοχής και διάθεσης έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας ποσού 50.000,00€».
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος  του Ο.Τ.Α.Δ.
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της αριθ. 59/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: «Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ».
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος  του Ο.Τ.Α.Δ.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση του Προϋπολογισμού και των πινάκων Στοχοθεσίας του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2017. 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος  του Ο.Τ.Α.Δ.

22.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.180,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (δ΄ Δόση).

 

Εισηγητής: Γκοτσόπουλος  Βασίλειος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

23.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή οφειλών από τέλη Ύδρευσης       

      – Αποχέτευσης .

        Εισηγητής: Γκοτσόπουλος  Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών Δυτικής Αχαΐας.

 


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20691/24-11-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων