Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 11 Μαΐου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :7810

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Πέμπτη (15η) Μαΐου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  15ΗΣ  ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7810/11-05-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας ΄Εκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (α΄ τρίμηνο 2017).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Αναγκαιότητας Αγοράς Ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αχαϊκού και  Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης  Ακινήτων.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας για απ’ ευθείας  αγορά ακινήτου για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στην Τ.Κ. Ριόλου και  Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης  Τιμήματος Ακινήτου.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.180,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017 (β΄ Δόση).
  Εισηγητής:   Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας .
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Εισηγητής:   Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Ανάκληση της αριθ. 60/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Καθορισμού προαύλιου χώρου Κοινοτικού Καταστήματος (δημοτικού χώρου) της Τ.Κ. Αλισσού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό προαύλιου χώρου Κοινοτικού Καταστήματος (δημοτικού χώρου) της Τ.Κ. Αλισσού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό μελών για την σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του αρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999.
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης  μέρους δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σαγαιίκων προς εγκατάσταση  λυόμενης αίθουσας για την στέγαση και τις λειτουργικές ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρομά Ν. Αχαΐας
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών: “Eπείγουσες Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην Δ.Ε. Δύμης”
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβήςτων εργασιών : “Eπείγουσες Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην Δ.Ε. Μόβρης”.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

14.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών: “Eπείγουσες Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην Δ.Ε. Ωλενίας”.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για το έργο «Επιστημονική υποστήριξη των αναπτυξιακών προοποτικών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.) και των Διακρατικών Συνεργασιών(Δ.Σ.)».
  Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος ΚΤΑΔΑ Α.Ε.
16.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΄Εγκριση Συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας K.T.A.Δ.Α. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
  Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος ΚΤΑΔΑ Α.Ε.

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων