Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30

                                                               

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  7 Ιουλίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 11461

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Eντεκάτη ( 11η ) Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  11ΗΣ  ιΟΥλΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 11461/07-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER στο Νομό Αχαΐας της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

 

  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Έγκριση της αριθ. 37/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ περί: “Αποδοχής και διάθεσης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 9.000,00 Ευρώ από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας”».

 

  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφώντας, πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων.
3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Δήμου»

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (τονερ, κ.λ.π.) και πολλαπλών εκτυπώσεων».

 

  Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού ».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου (πλατεία) της Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτα στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Νικολάου Σπάτα για εκδηλώσεις κατά την θρησκευτική πανήγυρη  της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 12η , 13η ,14η    και  15η  Αυγούστου 2016».

 

  Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

11.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό χώρων της πλατείας της Τ.Κ. Αλισσού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

  Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

12.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο Ιστορικό Κέντρο της Κάτω Αχαΐας».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
13.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση μίσθωσης  χημικών τουαλετών».

 

  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες παροχής διαφόρων υπηρεσιών για την πυροπροστασία έτους 2016  του Δήμου».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών».

 

  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Πρόεδρος επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 11461/07-07-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 2. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 3. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 4. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 5. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 6. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 7. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 8. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 9. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 10. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 11. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 12. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 13. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 14. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 15. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 16. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 17. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 18. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 19. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 20. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 21. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 22. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 23. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 24. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 25. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 26. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 27. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων