Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εβδόμη ( 7η ) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 7 Οκτωβριου 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20879 /02.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: “Αναπτυξιακές Προοπτικές στο Δήμο Δυτικής Αχαϊας”.

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Υποβολής Αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014).

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Υποβολής Αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) για ισοσκέλιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν των Σχολικών Συγκροτημάτων της Πρωτοβάθμιας και της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανδρομάχης Παπαζώη στη συμβολή των οδών Π.Π. Γερμανού και Αθηνάς στην Κάτω Αχαΐα.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας   Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης του Δήμου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Απιδεώνας.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας και υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη διαγραφής από το μητρώο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπής με αρμοδιότητα την εκτέλεση διοικητικών πράξεων (για σφράγιση προσωρινή – οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστημάτων) Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το 2015 και εφεξής. »

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς).

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επανάληψη Δημοπράτησης ή μη για την θέση καντίνας στην Παραλία Καλόγριας στην θέση Κέντρο αριστερά προς Κουνουπέλι.

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής Άδρευσης ΔΕΥΑ Δυμαίων.

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δημόσιας Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Δυμαίων

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Δικτύου Άρδευσης ΔΕΥΑ Δυμαίων.

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δημόσιας Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1» της Δ.Ε. Δύμης του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση της με αριθ. 206/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στο κέντρο των Σαγαιΐκων» της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2015».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

 


 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 16.822/28.08.2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 02 Σεπτεμβρίου 2015

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

             γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Βασίλειο Στ. Λάζαρη Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων