Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ________________________________________

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 12 Σεπτεμβρίου 2017
Ταχυδρομικός Κώδικας: 252.00 Κάτω Αχαΐα Αριθμός Πρωτοκόλλου :15753
Πληροφορίες: Σοφία Κούφη Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
Τηλέφωνο: 26930-25582
Τηλεομοιοτυπία: 26930-22076
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sofiakoufi@gmail.com

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ: Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δωδεκάτη (12η) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για συζήτηση και να λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Κήρυξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Ωλενίας και Δύμης την 11η Σεπτεμβρίου 2017 και διεκδίκηση σχεδίου ανασυγκρότησης της πληγείσας περιοχής από τις αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές αρχές.

2. Αντιρρήσεις σχετικά με την αριθ. πρωτ. Φ19/ΚΔ/7394/19-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/βαθμιας & Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σε ότι αφορά την ένταξη των σχολικών εργαστηρίων του 1ου ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας, στο Ά Εργαστηριακό Κέντρο Πατρών .

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Δυμαίων για την υποβολή της πρότασης: [Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας – 2η Φάση Ανάπλασης»
στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»].

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα υπόκεινται σε περιοριστικές προθεσμίες και άμεσες αποφάσεις .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

Συνημμένα: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 15753/12-09-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017________________________________________
α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
10. Παναγιώτη Αθ. Ράθωση
11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

γ) Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

δ) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.
1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
3. Οδυσσέα Στ. Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
13. Ανδρέα Κων. Σταθόπουλο Καραιΐκων
14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

ε) Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων