Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση (επαναδημοπράτηση) των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενου ή μη , και εκμίσθωση (δημοπράτησης) τοποθέτησης ομπρελών και ξαπλώστρων έως 31/12/2019, έναντι ανταλλάγματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κάτω Αχαΐα 19 -03-2019       

       ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ                             

     ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ                     Αριθ. Πρωτ. – 2962 –   

               ΑΧΑΪΑΣ                                        

                                     

 

Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση (επαναδημοπράτηση) των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενου ή μη , και εκμίσθωση (δημοπράτησης) τοποθέτησης  ομπρελών και ξαπλώστρων έως 31/12/2019,  έναντι ανταλλάγματος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81)

β) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006)

γ) την ΚΥΑ.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017 (ΦΕΚ : 1363/Β/2017).

δ) τις με αριθμ. 95/2017 και 100/2017,ως και με αριθ. 16/2019 και 39/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας (καντίνες).

ε) την με αριθ. 05/2019 απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.

στ) Τις με αριθ. 11/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν τα  τέλη (ανταλλάγματα) παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κ΄παραλίας, και  αριθ. 18/2019 με την οποία καθορίστηκαν  οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση (επαναδημοπράτηση)χώρων αιγιαλού και παραλίας (κατόπιν ανακλήσεως από  την  Γ.Γ.Δ.Π. –Κτηματική Υπηρεσία Αχαϊας) δεκαπέντε «15» τ.μ. για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη – εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π./οικ. 71459/30-07-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (καντίνες), και δημοπράτηση (εκμίσθωση) χώρων αιγιαλού και παραλίας έως πεντακόσια «500» τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κ.Υ.Α.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017 ορίζονται ως εξής:

 

1.Για τη Τοπική  Κοινότητα  Μετοχίου:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία «Μπούκα» ΚΑΛΟΓΡΙΑ, έως «15» τ.μ.

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία «Μπούκα» ΚΑΛΟΓΡΙΑ,  έως «500» τ.μ.

γ) μία θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα Κέντρο » αριστερά προς Κουνουπέλι, έως «15» τ.μ.

δ) μία θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων)  στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα Κέντρο » αριστερά προς Κουνουπέλι, έως «500» τ.μ.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου, έως «15» τ.μ.

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου, έως «500» τ.μ.

 

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»), έως «15» τ.μ.

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»), έως «500» τ.μ.

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας:

α) μία (1) θέση  τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία  παραλία Μαύρη Μύτη, έως «500» τ.μ.

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω από την οικονομική επιτροπή του Δήμου μας . Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (συμβολαιογραφική  πράξη), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

 

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , οδός Σ. Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαϊα.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς κατά θέση για όλη την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται το ποσό των :

1.Για τη Τοπική  Κοινότητα  Μετοχίου –Δ.Ε. Λαρίσσου:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία «Μπούκα» ΚΑΛΟΓΡΙΑ,  ποσόν   «4.500,00»€,

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία «Μπούκα» ΚΑΛΟΓΡΙΑ,  ποσόν  «2.250,00»€ (500τ.μ.Χ4,5€/τ.μ.= 2.250,00€).

γ) μία θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα Κέντρο » αριστερά προς Κουνουπέλι, ποσόν  «9.000,00»€,

δ) μία θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων)  στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα Κέντρο » αριστερά προς Κουνουπέλι,ποσόν«2.250,00»€ (500τ.μ.Χ4,50€/τ.μ.=2.250,00€),

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου –Δ.Ε. Λαρίσσου:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου,  ποσόν «9.000,00»€,

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία παραλίαΓιαννισκαρίου,ποσόν«2.250,00»€(500τ.μ.Χ4,50€/τ.μ.=

2.250,00€).

 

 

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου Δ.Ε. Μόβρης:

α) μία (1) θέση τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) αυτοκινούμενης ή μη, στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»), ποσόν  2.500,00€,

β) μία (1) θέση τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»), ποσόν 1.500,00€ (500τ.μ.Χ3,00€/τ.μ.=1.500,00€).

  1. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας – Δ.Ε. Λαρίσσου:

α) μία (1) θέση  τοποθέτησης (ομπρελών και ξαπλώστρων), στην τοποθεσία  παραλίαΜαύρηΜύτη,ποσόν2.250,00€(500τ.μ.Χ4,50€/τ.μ.=

2.250,00€).

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή του αντιτίμου μίσθωσης – χρήσεως του χώρου ή αποζημίωση του μισθωτή για οποιοδήποτε αιτία μη τοποθέτηση της καντίνας , ούτε έχει ευθύνη για τυχόν άρνηση των δημοσίων υπηρεσιών ή φορέων τοποθέτησης ή χορήγησης οποιασδήποτε άδειας.

 

7) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 70%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) δόσεις ως εξής:

  1. Πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης,
  2. Δεύτερη δόση μέχρι 31-05-2019.

Ο δόσεις πληρωμής θα είναι ισόποσες .

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: ί) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή ιι) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

 

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2019.

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί  σε δύο (2)  δόσεις ως εξής:

α. Πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης, και

β. Δεύτερη δόση μέχρι 31-05-2019 .

Ο δόσεις πληρωμής θα είναι ισόποσες ,

με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου.

 

10) Εγγύηση συμμετοχής – Καλής εκτέλεσης

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα πέμπτο (1/5) επί του συνολικού ποσού του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Το ποσό αυτό θα αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με παρόμοια εγγύηση ποσού 1/10 επί του συνολικού ποσού που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία και αποτελεί την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Επίσης για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει Δημοτική Ενημερότητα.

 

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 14 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017: «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού».

 

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης,  να απομακρύνει  όλα τα αντικείμενα να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

 

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου(Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δύμης) , στην ιστοσελίδα του Δήμου και  στον διαδικτυακό ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στα Δημοτικά καταστήματα (πρώην Δημαρχεία) των Δ.Ε. Μόβρης και Δ.Ε. Λαρίσσου του Δήμου μας .

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  με  φροντίδα  του  Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας  στον  διαδικτυακό  ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  καθώς  και  στις  εφημερίδες  του  Νομού  Αχαϊας  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  και  ΓΝΩΜΗ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.4 παραγ.1 Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30-3-1981 τεύχ. Α΄).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης  της  διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

16) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

Τρείς τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη.

 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

 

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

 

 

17) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο για κάθε θέση για την οποία δεν παρουσιάσθηκε πλειοδότης, με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

18) Άλλες διατάξεις

  • Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, μέγιστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5) μέτρων εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα «15» τ.μ. . Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.
  • Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα «500» τ.μ. κατ΄εφαρμογή της  παρ.  3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 . Οι καθορισθείσες θέσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ  τους και από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.).

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

α) Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο  Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεως Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 Διεύθυνση: Δεξαμενού 36- Κάτω Αχαΐα Τηλέφωνο 26933-60114,115,117.

β) Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού.

γ)  Αρμόδιο  όργανο  για  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή (άρθρο  72  παρ.  1ε΄του  Ν. 3852/2010).

δ)  Βάσει  των  παραπάνω  όρων  θα  καταρτιστεί  η  διακήρυξη  της  Δημοπρασίας,  η  οποία  θα  δημοσιευτεί  από  το  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζει  το  άρθρο  4  του  Π.Δ. 270/81.–

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

          ΧΡΗΣΤΟΣ Γεωργ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων