Διακήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Λουσικά Αχαΐας

Τ.Κ.: 25.200, Κ. Αχαΐα

Τηλ.: 26930 61202

Fax: 26930 61900       

 

  Λουσικά, 18-03-2019

Αριθ. Πρωτ.: 131

 

«Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 231.447,24 €

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης
της γενικής υπηρεσίας με τίτλο
«Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

 

 

Περιεχόμενα

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………………………………………………. 4

1.1         Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1.2         Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1.3         Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης………………………………………………………. 5

1.4         Θεσμικό πλαίσιο………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1.5         Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού………………………………………………………………………….. 7

1.6         Δημοσιότητα…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1.7         Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης…………………………………………………………………………………………………. 8

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ………………………………………………………………………………………………………………. 9

2.1         Γενικές Πληροφορίες……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2.1.1      Έγγραφα της σύμβασης………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2.1.2      Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης……………………………………………………………………………….. 9

2.1.3      Παροχή Διευκρινίσεων………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2.1.4      Γλώσσα……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2.1.5      Εγγυήσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2.2         Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής……………………………………………………………………………………… 11

2.2.1      Δικαίωμα συμμετοχής………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2.2.2      Εγγύηση συμμετοχής……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2.2.3      Λόγοι αποκλεισμού………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2.2.4      Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας……………………………………………………………………… 14

2.2.5      Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια………………………………………………………………………………………… 14

2.2.6      Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα……………………………………………………………………………………………………… 14

2.2.7      Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης………………………………………. 143

2.2.8      Στήριξη στην ικανότητα τρίτων………………………………………………………………………………………………………………… 15

2.2.9      Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής……………………………………………………………………………………………………. 15

2.2.9.1         Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών………………………………………………………………………. 16

2.2.9.2         Αποδεικτικά μέσα………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2.3         Κριτήρια Ανάθεσης………………………………………………………………………………………………………………………………………. 188

2.3.1      Κριτήριο ανάθεσης…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2.4         Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2.4.1      Γενικοί όροι υποβολής προσφορών………………………………………………………………………………………………………… 20

2.4.2      Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών………………………………………………………………………………………………. 20

2.4.3      Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.20

2.4.4      Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών     24

2.4.5      Χρόνος ισχύος των προσφορών………………………………………………………………………………………………………………. 24

2.4.6      Λόγοι απόρριψης προσφορών…………………………………………………………………………………………………………………. 25

 1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………………………………………………………. 25

3.1         Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών……………………………………………………………………………………………………….. 27

3.1.1      Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών…………………………………………………………………………………………………. 27

3.1.2      Αξιολόγηση προσφορών………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3.2         Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου…………….. 28

3.3         Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης………………………………………………………………………………………………………………………. 29

3.4         Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία…………………………………………………………………………….. 29

3.5         Ματαίωση Διαδικασίας…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

 1. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4.1         Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)……………………………………………………………………………………………………. 32

4.2         Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία………………………………………………………………………………………………….. 32

4.3         Όροι εκτέλεσης της σύμβασης…………………………………………………………………………………………………………………………. 32

4.4         Υπεργολαβία…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

4.5         Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της…………………………………………………………………………………………………… 33

4.6         Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης…………………………………………………………………………………………………….. 33

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………….. 34

5.1         Τρόπος πληρωμής…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

5.2         Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις…………………………………………………………………………………………….. 35

5.3         Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων…………………………………………………………………. 35

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

6.1         Παρακολούθηση της σύμβασης……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

6.2         Διάρκεια σύμβασης………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

6.3         Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης………………………………………………………………………………………………………. 37

6.4         Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση…………………………………………………………………………………………………………. 38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)……………………………………………………………………. 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)………………………………………………………………………… 41

 

1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση Λουσικά Αχαΐας, Κάτω Αχαΐα
Πόλη Κάτω Αχαΐα
Ταχυδρομικός Κωδικός 25200
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS  
Τηλέφωνο 26930 61202
Φαξ 26930 61900
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο fodsa2.axaias@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες Ηλιοπούλου Ασήμω
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimosdymaion.gr

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας www.dimosdymaion.gr και από τα γραφεία του Συνδέσμου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λουσικά Αχαΐας, ΤΚ 25200, Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο: 26930 61202, Fax: 26930 61900, e-mail: fodsa2.axaias@gmail.com, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. (ίδιοι πόροι). Η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020» έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 186.651,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 44.796,24 € Σύνολο: 231.447,24 € και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. ετών 2019-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20-7425.000.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Συνδέσμου.

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων της 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης µε ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης καθώς και οι εργασίες που προκύπτουν ως προϊόν της υγειονομικής ταφής και αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
90513200-8 Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020 12 μήνες 186.651,00

ΦΠΑ 24%

44.796,24

 

231.447,24

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90513200-8

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 231.447,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 186.651,00 ΦΠΑ 24%: 44.796,24 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Έκθεση και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης  που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

1.4     Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
 • του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
 • του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 • του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 • της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 • της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 • της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο»,
 • της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 • του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του άρθρου 78 του Ν. 4445/2016 περί ισχύος των υφιστάμενων- μη περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α έως 30.6.2017,
 • του άρθρο 43 του Ν. 4508/2017 περί ισχύος των υφιστάμενων- μη περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α έως 30.6.2018,
 • του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.2018) άρθρα 225-247,
 • Της με αριθ. 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΗ81ΟΚΚΦ-07Ψ) Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναγκαστικού Συνδέσμου περί έγκρισης της από 29-01-2019 μελέτης και των όρων διακήρυξης για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020».

1.5     Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/4/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 18η/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

1.6     Δημοσιότητα

Α.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό: ………

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο [1] [2] [3], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στον δικτυακό τόπο: www.dimosdymaion.gr.

 

Γ.             Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1     Γενικές Πληροφορίες

2.1.1   Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 • η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 • το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
 • οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
 • το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 • η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης
 • το Τιμολόγιο Μελέτης
 • ο Προϋπολογισμός της μελέτης
 • η Τεχνική Περιγραφή

 

2.1.2   Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3   Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4   Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5   Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1   Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται παρακάτω στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας διακήρυξης

2.2.2   Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τo ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (3.733,02 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για εφτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

 

2.2.3   Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 και 74 του  Ν.4412/2016):

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

 

2.2.3.4. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέρονται οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4   Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι σε Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Αναλυτικά απαιτείται:

α) Να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους και ως εκ τούτου απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού).

Ειδικότερα για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρµόδια αρχή, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.

2.2.5   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται να διαθέτουν.

2.2.6   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Αναλυτικά απαιτούνται τα εξής:

α) Εμπειρία

Όσον αφορά στην απαιτούμενη εμπειρία για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στις εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και με ποσοτικό κύκλο εργασιών ταφής τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) τόνων απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ κατ΄ έτος. Για την απόδειξη της εμπειρίας οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά απόδειξης της εμπειρίας.

Πιστοποιητικά εμπειρίας θεωρούνται οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, για εκτελεσμένες συμβάσεις που αφορούν σε εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα τελευταία τρία (3) έτη και εκδίδονται από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ, εντός των οποίων εκτελέστηκαν οι εργασίες της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη διάρκεια δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων.

Η ανωτέρω ζητούμενη ικανότητα θεωρείται επαρκής και τεκμηριωμένη, όταν ο διαγωνιζόμενος (σε περίπτωση κοινοπραξίας ή εταιρίας τουλάχιστον ένα μέλος της) τη διαθέτει:

1) απευθείας ο ίδιος από υπηρεσίες που έχει παράσχει αυτοτελώς (όχι σε κοινοπραξία),

2) από συμμετοχή σε κοινοπραξία εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή ήταν τουλάχιστον 50%.

Το βάρος των απορριμμάτων κατ΄ έτος που εφαρμόστηκε η μέθοδος υγειονομικής ταφής πιστοποιείται με έγγραφο από τον φορέα που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ και στον οποίο τυγχάνει της εμπειρίας ο διαγωνιζόμενος

β) Απαιτούμενος εξοπλισμός (ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι)

Επίσης όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε προσωπικό και μηχανήματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο εξοπλισμός των μελών λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της μελέτης.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης και άμεσης ανταπόκρισης, επί 24ωρου βάσεως μέσω φυσικής παρουσίας, για την πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου του ΧΥΤΑ. (Ενδεικτικά αναφέρονται: Η γεωμορφολογία της περιοχής, ήτοι το ορεινό του εδάφους με απότομες κλίσεις των πρανών και ξαφνικές βροχοπτώσεις, που προκαλούν πλημμυρικές παροχές, απαιτούν την καλή γνώση της περιοχής, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική περιμετρική εκτροπή των ομβρίων σε παρακείμενους αποδέκτες και αποτροπή εισροής τους στον κυρίως χώρο του ΧΥΤΑ προς αποφυγή δημιουργίας περίσσειας επικίνδυνων στραγγιδίων και επιβάρυνσης της μονάδας Ε.Ε.Λ. του ΧΥΤΑ, γνώση της γεωλογικής σύστασης του εδάφους του ΧΥΤΑ, ώστε να είναι εφικτή η χρήση κατάλληλων εδαφικών υλικών για την αποτελεσματικότερη επίχωση των απορριμμάτων).

2.2.7   Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διακήρυξη.

2.2.8   Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς[4]. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης (προσκόμιση σχετικού εγγράφου σύμβασης) των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9   Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

2.2.9.2   Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά[5]:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2, και 2.2.3.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα υποβάλει  υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Για την παράγραφο 2.2.3.4 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. [3]

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.5, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.5.. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις παραγράφους λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

α) Για την περίπτωση 2.2.4 α

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Το πιστοποιητικό της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης – επαγγελματικού επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή ή η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρµόδια αρχή, πρέπει να είναι έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένης επαγγελµατικής οργάνωσης για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να προσκομίζουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη της εν λόγω οργάνωσης.

Ειδικότερα για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.

 

Β.3. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5.

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

α) Για την περίπτωση 2.6 α) Εμπειρία

Για την απόδειξη της εμπειρίας οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν:

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε όμοιες εργασίες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας τουλάχιστον 20.000 τόνων και

Β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για εκτελεσμένες συμβάσεις χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών και με ποσοτικό κύκλο εργασιών υγειονομικής ταφής τουλάχιστον 20.000 τόνων απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ κατ΄ έτος, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη και εκδίδονται από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ, εντός των οποίων εκτελέστηκαν οι εργασίες της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη διάρκεια δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων.

Η ανωτέρω ζητούμενη ικανότητα θεωρείται επαρκής και τεκμηριωμένη, όταν ο διαγωνιζόμενος (σε περίπτωση κοινοπραξίας ή εταιρείας τουλάχιστον ένα μέλος της) τη διαθέτει:

1) απευθείας ο ίδιος από υπηρεσίες που έχει παράσχει αυτοτελώς (όχι σε κοινοπραξία),

2) από συμμετοχή σε κοινοπραξία εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή ήταν τουλάχιστον 50%.

Το βάρος των απορριμμάτων κατ΄ έτος, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος υγειονομικής ταφής πιστοποιείται με έγγραφο από τον φορέα που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ και στον οποίο τυγχάνει της εμπειρίας ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, το οποίο επίσης πρέπει να προσκομιστεί.

β) Για την περίπτωση 2.6 β) Απαιτούμενος εξοπλισμός (ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι)

Για την απόδειξη του απαιτούμενου εξοπλισμού σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους της παραγράφου 2.6 β οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

β.1) Για το απαιτούμενο προσωπικό υπεύθυνη δήλωση ότι θα απασχολήσουν το απαραίτητο προσωπικό όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά την στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και ότι σε περίπτωση που θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα καταθέσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολήσει, μαζί αντίγραφα των απαιτούμενων αδειών οδηγών και χειριστών του προσωπικού, καθώς και έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύει ότι το προσωπικό αυτό είναι ασφαλισμένο για την εργασία του.

β.2) Για τα απαιτούμενα μηχανήματα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διατίθεται τα παρακάτω μηχανήματα έργου για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών υγειονομικής ταφής, τα οποία θα παραμένουν στο χώρο των εργασιών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός προκύψει και τα οποία είναι:

 • Μηχανικός εκσκαφέας (100 HP): Άδεια μηχανήματος, ασφάλεια, τέλη χρήσης
 • Φορτωτής ισχύος 175 HP και άνω: Άδεια μηχανήματος, ασφάλεια, τέλη χρήσης
 • Φορτηγό αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ.) ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω: Άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, τέλη χρήσης, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, Άδεια συλλογής-μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

β.3) Επίσης, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δυνατότητα επίβλεψης και άμεσης ανταπόκρισης, επί 24ωρου βάσεως μέσω φυσικής παρουσίας, για την πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου του ΧΥΤΑ.

 

Β.5. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.[6]

2.3     Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1   Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο  βάσει τιμής.

2.4     Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1   Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην από 26-01-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2   Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ[7].

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

2.4.2.5. Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

2.4.3.1 Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία (που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής και τους λόγους αποκλεισμού του οικονομικού φορέα, όπως ορίζονται στην περίπτωση Β1 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) την εγγύηση συμμετοχής, ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (3.733,02 €) όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και την από 29-01-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα [8]. και συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης και τα οποία αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά αυτά (τα οποία πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού) αναλυτικά είναι τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης – επαγγελματικού επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.

(Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένης επαγγελµατικής οργάνωσης για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να προσκομίζουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη της εν λόγω οργάνωσης.)

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε όμοιες εργασίες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πεντατία σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας τουλάχιστον 20.000 τόνων και
 2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για εκτελεσμένες συμβάσεις χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών και με ποσοτικό κύκλο εργασιών υγειονομικής ταφής τουλάχιστον 20.000 τόνων απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ κατ΄ έτος, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη και εκδίδονται από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ, εντός των οποίων εκτελέστηκαν οι εργασίες της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα απασχολήσουν το απαραίτητο προσωπικό όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά την στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και ότι σε περίπτωση που θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα καταθέσει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολήσει, μαζί αντίγραφα των απαιτούμενων αδειών οδηγών και χειριστών του προσωπικού, καθώς και έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύει ότι το προσωπικό αυτό είναι ασφαλισμένο για την εργασία του.
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διατίθεται τα παρακάτω μηχανήματα έργου για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών υγειονομικής ταφής, τα οποία θα παραμένουν στο χώρο των εργασιών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός προκύψει και τα οποία είναι: α) Μηχανικός εκσκαφέας (100 HP), β) Φορτωτής ισχύος 175 HP και άνω και γ) Φορτηγό αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ.) ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δυνατότητα επίβλεψης και άμεσης ανταπόκρισης, επί 24ωρου βάσεως μέσω φυσικής παρουσίας, για την πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου του ΧΥΤΑ.
 6. Άδεια μηχανήματος, ασφαλιστήριο, και τέλη χρήσης για Μηχανικό Εκσκαφέα (100 HP)
 7. Άδεια μηχανήματος, ασφαλιστήριο και τέλη χρήσης για Φορτωτή ισχύος 175 HP και άνω.
 8. Άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο, τέλη χρήσης, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, Άδεια συλλογής-μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για Φορτηγό αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ.) ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν[9].

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος πάροχος οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στην από 29-01-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφορά και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε., πλην των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά – στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

2.4.4   Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δηλαδή με βάση μόνο την τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Α. Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Μονάδα μέτρησης ορίζεται ένας (1) μήνας. Συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Η οικονομική προσφορά δίνεται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης και στη σχετική μελέτη.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες

2.4.5   Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6   Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας.

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.      ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1     Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1   Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 18/4/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
 2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2   Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου[10].

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

 

3.2     Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου[11] – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο της υποβληθείσας προσφοράς και συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις παραγράφους 2.2.9.2.Β1 και 2.2.9.2.Β3.β1, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

 1. i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
 2. ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3     Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4     Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά[12] μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών[13]

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

 • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
 • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5     Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.        ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1     Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Δεν προβλέπεται καταβολή προκαταβολής και εγγύηση προκαταβολής.

4.2     Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3     Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4     Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του υπεργολάβου.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5     Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6     Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

 

5.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1     Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

 1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες), ως εξής:

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

Όταν συμπληρώνεται ένας μήνας παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο με έναρξη του πρώτου μήνα την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και στην συνέχεια με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού για τους υπόλοιπους έντεκα (11) μήνες, ο ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος του μήνα, θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ακολούθως θα συντάσσεται βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή. Στην συνέχεια θα εκδίδεται τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο θα εξοφλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της πληρωμής που πιστοποιήθηκε και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Επισημαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να γίνει πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του μήνα.

Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

5.1.2. Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016[14].

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)[15] .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου παροχής υπηρεσιών αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2     Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης (με ευθύνη του αναδόχου) των καθημερινών εργασιών ταφής ή της μεταφοράς ή προμήθειας των υλικών επικάλυψης ο ανάδοχος θα ενημερώνεται αρχικά προφορικώς. Εάν μέσα σε ένα 24ωρο από την εναπόθεση των απορριμμάτων δεν έχει συμμορφωθεί τότε ενημερώνεται και εγγράφως και υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα σε ποσό ίσο με την ημερήσια αποζημίωση του.

Σε περίπτωση μη πλήρους προσκόμισης του υλικού επικάλυψης και εκτέλεσης των εργασιών ταφής, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών (ακραία καιρικά φαινόμενα, βλάβες, κ.λπ.) ο ανάδοχος ενημερώνεται προφορικώς ή εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία ολοκλήρωσης-παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σε ποσό τριπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Μετά από χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής και η οποία εγγυητική επιστολή έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, αφού προηγουμένως έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

5.3    Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

 

6.           ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1     Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

 

6.2     Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου[16]. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

 

6.3            Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

 

6.4     Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/2019 (ΑΔΑ: 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΗ81ΟΚΚΦ-07Ψ) απόφαση της Ε.Ε. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.

 

 

Λουσικά   18/3/2019

 

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση στερεών.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές

ΧΥΤΑ Φλόκα στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Η Υγειονοµική Ταφή των απορριµµάτων της 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στον Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης

1.Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ):

Αρ. πρωτ. 6440/19-12-2001 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

 

 1. Ανανέωση, τροποποίηση της ΑΕΠΟ

Αρ. πρωτ. 341/17693/12-05-2017 (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΟΡ1Φ-13Φ) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 

 1. Άδεια Διάθεσης (ή Λειτουργίας) (Ανανεώσεις – Τροποποιήσεις) :

Αρ. πρωτ. 827/24-11-2009 Απόφαση Νομάρχη Αχαΐας

Αρ. πρωτ.134758/3642/17-10-2014 (ΑΔΑ: 6Ι7Υ7Λ6-ΗΑ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο των εργασιών είναι η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα», Τ.Κ. Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης, και αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι ποσότητες όλων των προ ταφή απορριμμάτων εκτιμάται ότι θα ανέρχονται κατά μέγιστο στους 90 τόνους ημερησίως.

Ειδικότερα αφορά την έγκαιρη ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθώς και τη μεταφορά και παράδοση των υλικών όπου αυτά χρειασθούν. Ο τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών (υλικά οδοποιίας, εδαφικά υλικά, κ.λπ.), όπου αυτά προβλέπονται, είναι ο υπόψη ΧΥΤΑ, ενώ ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης τους είναι τμηματικός και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ο καθαρισμός τάφρων, αυλάκων και του παρακείμενου χειμάρρου, εργασία που θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε αμέσως μετά από κάθε βροχόπτωση αλλά και κάθε φορά που η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, η ενημέρωση του φορέα σε περίπτωση υπερπλήρωσης των δεξαμενών στραγγισμάτων και σε περίπτωση που οι δεξαμενές ύδρευσης και πυρόσβεσης δεν είναι γεμάτες πλήρως.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης

Αναφέρεται αναλυτικά στην από 29-01-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: ΧΥΤΑ Φλόκα

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. (ίδιοι πόροι). Η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020» έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 186.651,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 44.796,24 € Σύνολο: 231.447,24 € και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. ετών 2019-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20-7425.000.

Οι ποσότητες, η διάρκεια και η προϋπολογιζόμενη αξία των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
90513200-8 Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2019-2020 12 μήνες 186.651,00

ΦΠΑ 24%

44.796,24

 

231.447,24

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90513200-8

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 231.447,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 186.651,00 ΦΠΑ 24%: 44.796,24 €).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Συνδέσμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Μελέτη

Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :       186.651,00

Φ.Π.Α. 24% :       44.796,24

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :      231.447,24 €

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 1. Τεχνική Περιγραφή
 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο μελέτης
 4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

 

 

Λουσικά, 29/1/2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Τεχνική περιγραφη

Η παρούσα τεχνική έκθεση της ανωτέρω αναφερόμενης μελέτης, αφορά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα, δηλαδή τη διάστρωση και συμπύκνωση απορριμμάτων, την προμήθεια μεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη με αυτά του ημερήσιου όγκου των απορριμμάτων, την διαμόρφωση κλίσεων, την κατασκευή οδών πρόσβασης εντός του χώρου εναπόθεσης, των καθαρισμό των τάφρων και αυλάκων ομβρίων υδάτων και του παρακείμενου χειμάρρου, τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και όλες τις απαραίτητες προμήθειες ή μεταφορές που ενσωματώνονται στις εργασίες. Ειδικότερα αντικείμενο των εργασιών είναι η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα», Τ.Κ. Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης καθώς και οι εργασίες που προκύπτουν ως προϊόν της υγειονομικής ταφής και αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του χώρου ταφής απορριμμάτων πέραν των βασικών αρχών ρουτίνας που τη διέπουν, πρέπει να τονισθεί ότι είναι μια ευμετάβλητη διαδικασία που καθορίζεται κάθε φορά από τα επί τόπου δεδομένα και θα πρέπει να τυγχάνει συνεχούς επίβλεψης για την προσαρμογή της κάθε φορά στα νέα δεδομένα. Για αυτό οι γενικές λειτουργικές αρχές πρέπει σε κάθε στρώση του κυττάρου να εφαρμόζονται με προσαρμογή στις ιδιομορφίες του χώρου.

Οι ποσότητες όλων των προς ταφή απορριμμάτων εκτιμάται ότι θα ανέρχονται κατά μέγιστο στους 90 τόνους ημερησίως. Οι στρώσεις των απορριμμάτων θα δημιουργούνται με την κλασική διαδικασία απόρριψη-διάστρωση-συμπίεση-επικάλυψη. Η διαμορφωμένη με αυτόν τον τρόπο επιφάνεια (ταμπάνι) αποτελεί το επίπεδο πάνω στο οποίο γίνεται η εκφόρτωση των νεο-προσκομιζόμενων απορριμμάτων, για να ακολουθήσει και πάλι η ίδια διαδικασία διαμόρφωσης της επόμενης στρώσης απορριμμάτων.

Ο εσωτερικός δρόμος πρόσβασης, μέσω του οποίου τα απορριμματοφόρα θα προσεγγίζουν το μέτωπο εργασίας, πρέπει να είναι εμφανής και να συντηρείται τακτικά με διάστρωση με αμμοχάλικο λατομείου ή ποταμού έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων μέσω αυτού να γίνεται άνετα και με ευχέρεια. Τα μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές θα το συμπιέζουν και κατόπιν θα καλύπτουν την νεοδημιουργηθείσα επιφάνεια με τα υλικά επικάλυψης.

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μέτωπο εργασίας, τα μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές από πάνω προς τα κάτω. Το μηχάνημα συμπίεσης (φορτωτής) θα προωθεί τα απορρίμματα σε στρώσεις των 30-40 cm περίπου και θα τα συμπιέζει προς το μετωπικό πρανές από κάτω προς τα πάνω με επαναλαμβανόμενη διέλευση. Τα ογκώδη απορρίμματα τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και αφού τεμαχιστούν κατάλληλα προωθούνται μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Το ημερήσιο κύτταρο, τελικού ύψους 2.5 m, διαμορφώνεται από τις λεπτές και επάλληλες στρώσεις απορριμμάτων 30-40 cm. Στο τέλος κάθε ημέρας το μηχάνημα θα επικαλύπτει την ανώτερη επιφάνεια κάθε ημερησίου κυττάρου με τα υλικά κάλυψης, σε στρώση πάχους 20 cm, που θα μεταφέρει από τα παρακείμενα γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη περιμετρικά του κυττάρου. Επίσης, θα καλύπτονται με υλικό κάλυψης πάχους 15 cm τυχόν ακάλυπτα πλευρικά πρανή, πλην του μετώπου απόρριψης.

Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη δημιουργία – στην επιφάνεια της στρώσης – μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο των εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα από το μέτωπο εργασιών αλλά θα οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Τα παραγόμενα στραγγίσματα μέσω του δικτύου συλλογής θα συγκεντρώνονται στα φρεάτια και τη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων. Πλησίον του μετώπου εργασίας γίνεται πρόβλεψη ενός εφεδρικού μετώπου απόρριψης, κοντά στο δρόμο προσπέλασης, ώστε αν υπάρξουν έκτακτα περιστατικά (παρατεινόμενες βροχοπτώσεις, πυρκαγιά στο μέτωπο, κ.λπ.) να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέτωπο εργασιών και να μη διακοπεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η κλίση των μονίμων πρανών, όσο και των προσωρινών διαμορφωμένων από απορριμματικές στρώσεις πρανών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3:1. Με την κλίση αυτή:

 • Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους.
 • Αποφεύγονται οι διαβρώσεις τους, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων.
 • Διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα του κυττάρου και αποφεύγεται η επιφανειακή και πλευρική διαρροή τους.
 • Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή τους.
 • Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο προσαρμοσμένο στην γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την όποια «αισθητική προσβολή».

Στα μόνιμα και ορατά πρανή θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα χώματα να είναι καθαρά και υγιή, επειδή επάνω σε αυτά θα επακολουθήσει προσωρινή και τελική κάλυψη με επακόλουθη δενδροφύτευση. Για τα πρανή αυτά πρέπει να υπάρχει ειδική και διαρκής μέριμνα, κυρίως από τον χειριστή του μηχανήματος ώστε να διαμορφώνονται κατάλληλα.

Για την πραγματοποίηση της συμπίεσης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα συμπιεστές, τα οποία διαστρώνουν τα απορρίμματα σε λεπτές στρώσεις των 30-40 cm (μέχρι ύψους 2.5 m περίπου. Ο συμπιεστής (στη θέση των τροχών) είναι εφοδιασμένος με κυλίνδρους που φέρουν δόντια ή μαχαίρια για τον τεμαχισμό και συμπίεση των απορριμμάτων και στο εμπρόσθιο μέρος φέρει λεπίδα για την προώθηση των απορριμμάτων και για τις επιχωματώσεις. Από τα πλεονεκτήματα της διάθεσης με αυξημένη συμπίεση είναι το ότι με την τεχνική αυτή δυσκολεύεται ο πολλαπλασιασμός τρωκτικών, ελαττώνονται οι κίνδυνοι αναφλέξεων, εξασφαλίζονται κατά κανόνα ομοιόμορφες καθιζήσεις, ενώ διευκολύνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων επάνω στην επιφάνεια του κυττάρου μέχρι το σημείο όπου εργάζεται το μηχάνημα, δηλαδή στο μέτωπο των εργασιών. Εκτός αυτών, υπάρχει μείωση των αναγκών σε υλικό επικάλυψης, επέρχεται αισθητή ελάττωση της τελικής καθίζησης, εξασφαλίζεται δε, τόσο η καλύτερη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου χώρου για την ταφή των απορριμμάτων, όσο και η καλύτερη εμφάνισή του.

Πρόσθετες εργασίες οι οποίες επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνουν επίσης, κατάβρεγμα του εσωτερικού δρομολογίου και του μετώπου εργασιών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες για την αποφυγή της σκόνης, καθώς και η αποφυγή κοιλωμάτων στην επιφάνειά του όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς και να διαθέτονται τα αναγκαία μέσα για την έγκαιρη κατάσβεσή της, μόλις εκδηλωθεί. Ο χώρος εργασίας υπόκειται στον έλεγχο όλων των αρμοδίων για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσιών και αρχών και πρέπει να ακολουθούνται όλες τις υποδείξεις τους. Επίσης, απαγορεύεται η διατήρηση ή παρουσία ζώων στο χώρο του ΧΥΤΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτά περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Λόγω της ειδικής φύσης των συγκεκριμένων εργασιών πρέπει να δοθεί από τον  ανάδοχο ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των απορριμμάτων (υγρά στραγγίσματα υψηλού οργανικού-μικροβιακού

φορτίου και βιοαέριο με πιθανές εκρηκτικές συγκεντρώσεις) σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα.

 

Λουσικά, 29/1/2019

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕ4  Μηχ/γος  Μηχ/κος

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Δρ.  ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Μον.

Μετρ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδας

(€)

Δαπάνη

(€)

1. Μηχανικός Εκσκαφέας (100 HP) μετά του χειριστή του Ώρες 1.850 40,12 74.222,00
2. Χειριστής Μηχανήματος Έργου

(Για τα μηχανήματα του Φορέα Διαχείρισης)

Ώρες 2.000 15,34 30.680,00
3. Οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου

(Για το φορτηγό του Φορέα Διαχείρισης)

Ώρες 1.850 10,8 19.980,00
4. Εργάτης Ώρες 2.200 8,12 17.864,00
5. Φορτωτής ισχύος 175 HP και άνω μετά του χειριστή του Ώρες 900 28,87 25.983,00
6. Φορτηγό Αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ) ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17 τόνων και άνω μετά του χειριστή του Ώρες 600 29,87 17.922,00
ΣΥΝΟΛΟ 186.651,00
ΦΠΑ 24% 44.796,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 231.447,24

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕ4  Μηχ/γος  Μηχ/κος

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Δρ.  ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών

Λουσικά, 29/1/2019

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας για πλήρως τελειωμένη εργασία που αφορά την χρήση :

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (100 HP)  με το χειριστή

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 40,12

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 2

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας για πλήρως τελειωμένη εργασία που αφορά την χρήση:

Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Για τα μηχανήματα του Φορέα Διαχείρισης)

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 15,34

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 3

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας για πλήρως τελειωμένη εργασία που αφορά την χρήση:

Οδηγός ανατρεπόμενου  φορτηγού αυτοκινήτου

(Για το φορτηγό του Φορέα Διαχείρισης)

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 10,80

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας για πλήρως τελειωμένη εργασία που αφορά την χρήση:

Εργάτης γενικών καθηκόντων

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 8,12

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

             

ΑΡΘΡΟ 5

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας ενός φορτωτή ισχύος 175 HP και άνω μετά του χειριστή του

Φορτωτή ισχύος 175 HP και άνω με χειριστή

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 28,87

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΧΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 6

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ώρα εργασίας ενός φορτηγού (Φ.Δ.Χ.) ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω μετά του χειριστή του

ΜΟΝΑΔΑ :    ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ : 29,87

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

 

 

Λουσικά, 29/1/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕ4  Μηχ/γος  Μηχ/κος

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δρ.  ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1ο

α) Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα.

β) Η δαπάνη για τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών όπου απαιτούνται ή μεταφορών) έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά, για διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο ποσό των 186.651,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (44.796,24) ήτοι : Γενικό σύνολο 231.447,24 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ  2ο

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
 • του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
 • του ν. 3310/2005 (Α’ 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25)Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 • της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 • της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 • της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο»,
 • της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 • του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του άρθρου 78 του Ν. 4445/2016 περί ισχύος των υφιστάμενων- μη περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α έως 30.6.2017,
 • του άρθρο 43 του Ν. 4508/2017 περί ισχύος των υφιστάμενων- μη περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α έως 30.6.2018,
 • του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.2018) άρθρα 225-247.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο

 Τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών, μεταφορών  κατά σειρά είναι:

 α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

 β. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 γ. Η τεχνική έκθεση – περιγραφή

 δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

 ε. Τιμολόγιο Μελέτης

ΑΡΘΡΟ  4ο

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού δύο τοις εκατό (2%) επί του Προϋπολογισμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατά την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού πέντε τοις εκατό (5%) επί του Προϋπολογισμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ  5ο

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Επίσης, οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, ενώ ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.

Η αμοιβή του ανάδοχου θα είναι μηνιαία η όπως αλλιώς καθορισθεί στην σύμβαση ο τρόπος πληρωμής. Η βεβαίωση των εργασιών θα πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε μήνα με την κατάθεση στην υπηρεσία του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή όπως αλλιώς καθορισθεί στην σύμβαση, το οποίο θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών. Προ εκάστου τμηματικού λογαριασμού θα προσκομίζεται βεβαίωση Ι.Κ.Α. και Επικουρικού Ταμείου περί εξοφλήσεως των εισφορών, για το ύψος του λογαριασμού του έργου.

Κατά τα παραπάνω, στην τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνονται :

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας, δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεων και τα ασφάλιστρα αυτών. Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής βλαβών.

β) Οι μισθοί, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης και όλες οι δαπάνες, για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού όπου απαιτείται π.χ. (εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους τεχνίτες και ανειδίκευτους εργάτες), για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές, κ.λπ. Επίσης οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.).

γ) Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές αυτών δια παντός μέσου από τον τόπο εξόρυξης και φόρτωσης ή προμήθειας επί τόπου των εργασιών, καθώς και παντός υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας.

δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους.

στ) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.

ε) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως εκτελέσεως και παραλαβής των εργασιών.

ζ) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

η) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δομικών εν γένει για την παράδοση των εργασιών σε κανονική λειτουργία.

θ) Έξοδα ασφαλίσεως ή αποταμιεύσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης φύσεως αποζημιώσεως προς τρίτους.

ι) Έξοδα καθαρισμού του χώρου των εργασιών και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε θέση επιτρεπόμενη.

κ) Πάσα γενικώς δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου.

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων σε κάθε εργασία υλικών, είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

Η τελική πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας. Προ της θεωρήσεως του λογαριασμού αυτού θα ζητηθεί από τον ανάδοχο η προσαγωγή βεβαιώσεως του αρμοδίου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως ποσών των σχετικών προς την εκτέλεση των εργασιών ασφαλιστικών εισφορών.

 

ΑΡΘΡΟ  6ο

Οποιοσδήποτε δίνει προσφορά, κατά τη σύνταξη αυτής, λαμβάνει υπ’ όψιν τις γενικές και τοπικές συνθήκες των εργασιών, δηλαδή τη θέση των εργασιών και τα μέρη αυτών, τις απαιτούμενες μεταφορές δια παντός μέσου, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν, τα οποία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τη σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε μηχανήματα και υλικά που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας για το λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ  7ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος των εργασιών θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση ειδοποίησης ή εντολής της Υπηρεσίας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεών, είτε σε έκτακτες περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση απόκριση από της ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο ανάδοχος οφείλει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών εντός των τασσομένων προθεσμιών, με πραγματική διάρκεια του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης όπως αναλύεται και στα άλλα τεύχη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις επιμέρους προθεσμίες όπως θα ορίζονται από την επίβλεψη.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προβεί εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της τασσομένης δια του διαγράμματος ή του πίνακα εργασιών εις την ολοσχερή περάτωση των διαλαμβανομένων εργασιών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  8ο

Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα :

 1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη, εργάτη, χειριστή, κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός, κ.λπ..
 2. Να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν και εφόσον απαιτηθεί για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να δικαιούται καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης για το λόγο αυτό. Επίσης υποχρεούται (αν απαιτηθεί) στη σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων για την εκτέλεση της εργασίας εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία και για όσο διάστημα κριθεί από την Υπηρεσία απαραίτητο για την αρτιότερη εκτέλεση της εργασίας και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, εάν κριθεί ότι ο ρυθμός προόδου της εργασίας δεν είναι ικανοποιητικός.
 3. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο Εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις, κ.λπ..
 4. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους.
 5. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν για να προληφθούν οι ζημιές, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και εορτές εφ’ όσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 6. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώματα ή σήματα, κ.λπ.. Επίσης να προβεί στην περίφραξη των θέσεων που είναι επικίνδυνες.
 7. Να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του.
 8. Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα σε επίκαιρα σημεία όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι, με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.
 9. Στην εύρεση κοντά στις εργασίες καταλλήλων χώρων προσωρινής απόθεσης προϊόντων κοπής ή εκρίζωσης, στην περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο.
 10. Να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση της περιοχής της εκτελούμενης εργασίας εκτός των περιπτώσεων που κρίνεται αναγκαίο λόγω των ειδικών εργασιών που εκτελούνται κατά την Υγειονομική Ταφή.
 11. Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, μη πιστοποιουμένων των εργασιών για τις οποίες δεν έχει ενημερώσει.
 12. Πριν την έναρξη των εργασιών και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία υποχρεούται στη λήψη τοπογραφικών στοιχείων, σύνταξη των απαιτουμένων κατά μήκος τομών ή άλλων σχεδίων και υποβολή τούτων στην επιβλέπουσα υπηρεσία προς έλεγχο και καθορισμό των καταλλήλων κλίσεων υψομέτρων όπου αυτά προβλέπονται, κ.λπ.. Επίσης κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται επιμέλεια και δαπάνης του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας, ήτις ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών στα υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.
 13. Σε περίπτωση κλήσης του από την Υπηρεσία και κατόπιν εντολής και υποδείξεως αυτής, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άμεση απόκριση και εκτέλεση της εργασίας. Επισημαίνεται ότι η σχετική αμοιβή έχει αναλογικά υπολογισθεί και επιμερισθεί στην μηνιαία αποζημίωσή του.
 14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν τη διάλυση του εργοταξίου υποχρεούται στην επαναφορά των χώρων εργασίας στη πρότερη τους κατάσταση.
 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών, υποδείγματος της υπηρεσίας προσυπογραφόμενο καθημερινώς υπ’ αυτού και εκπροσώπου της υπηρεσίας, αν τούτο ήθελε απαιτηθεί παρ’ αυτής.
 16. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ  9ο

Ο ανάδοχος εργασιών οι οποίες εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούται να ασφαλίσει σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί. Στις περιπτώσεις εργασιών που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που απασχολεί, το οποίο τυγχάνει να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό σε μια από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ανάδοχος ανεξαρτήτως των εκ των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεων και ευθυνών του λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων εις το προσωπικό αυτού και κάθε τρίτον, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό προς παροχή βοηθειών.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις, τους ισχύοντες κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε υπό του Υπουργείου Εργασίας, βάσει αποφάσεων του, καθοριζομένων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας.

Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσόν πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου ή εξοικονομούμενου επί έλαττον ποσού.

Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα ασφάλιστρα, στο σύνολό τους, δηλαδή της εργοδοτικής εισφοράς του ασφαλισμένου, βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία εκτελέσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την εκτέλεση της εργασίας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ., ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  11ο

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Κυρίου του Έργου.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Κύριος του Έργου.

 

Λουσικά, 29/1/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕ4  Μηχ/γος  Μηχ/κος

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δρ.  ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΛΟΚΑ 2019-2020»

                        

ΦΟΡΕΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο εργασιών, Χρόνος, Τρόπος και Τόπος παράδοσης – Παραλαβή υλικών

Αντικείμενο των εργασιών είναι:

 1. A. H Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα», Τ.Κ. Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης, χωρίς να προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης ή του μεταφορέα ή του διαθέτη.

Οι ποσότητες όλων των προ ταφή απορριμμάτων εκτιμάται ότι θα ανέρχονται κατά μέγιστο στους 90 τόνους ημερησίως.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την έγκαιρη ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθώς και για την μεταφορά και παράδοση των υλικών όπου αυτά χρειασθούν. Ο τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών (υλικά οδοποιίας, εδαφικά υλικά, κ.λπ.), όπου αυτά προβλέπονται, είναι ο υπόψη ΧΥΤΑ, ενώ ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης τους είναι τμηματικός και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο που ορίζεται από την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μελέτη.

Β. Καθαρισμός τάφρων, αυλάκων και του παρακείμενου χειμάρρου. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε αμέσως μετά από κάθε βροχόπτωση αλλά και κάθε φορά που η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο. Συνίσταται στον καθαρισμό των τάφρων και αυλάκων αποστράγγισης όμβριων υδάτων που σκοπό έχουν την παροχέτευση και αποτροπή των υδάτων αυτών να εισχωρήσουν στο σώμα του απορριμματικού ανάγλυφου.

Γ. Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα. Ενημέρωση του φορέα σε περίπτωση υπερπλήρωσης των δεξαμενών στραγγισμάτων και σε περίπτωση που οι δεξαμενές ύδρευσης και πυρόσβεσης δεν είναι γεμάτες πλήρως.

 

Τα μηχανήματα που θα παραδοθούν  από τον Φο.Δ.Σ.Α  στον ανάδοχο θα είναι σε αρίστη κατάσταση ενώ για την παράδοση θα τηρηθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Ο ανάδοχος μετά την λήξη της σύμβασης οφείλει να παραδώσει το σύνολο του εξοπλισμού σε αρίστη κατάσταση στην αρμόδια επιτροπή ενώ θα τηρηθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

 

Άρθρο 2ο

Γενικές αρχές λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.

Η λειτουργία του χώρου ταφής απορριμμάτων πέραν των βασικών αρχών ρουτίνας που την διέπουν, είναι μια ευμετάβλητη διαδικασία που καθορίζεται κάθε φορά από τα επί τόπου δεδομένα και θα πρέπει να τυγχάνει συνεχούς επίβλεψης για την προσαρμογή της κάθε φορά στα νέα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται παρακάτω οι γενικές λειτουργικές αρχές, οι οποίες πρέπει σε κάθε στρώση κάθε κυττάρου να εφαρμόζονται με προσαρμογή στις ιδιομορφίες του χώρου.

Η ανάπτυξη του απορριμματικού αναγλύφου θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 2,5 m περίπου με τα απορριμματοφόρα να προσεγγίζουν το μέτωπο εργασίας μέσω του εκάστοτε εσωτερικού δρομολογίου. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μέτωπο εργασίας, τα μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές από πάνω προς τα κάτω. Το μηχάνημα συμπίεσης (φορτωτής) θα προωθεί τα απορρίμματα σε στρώσεις των 30-40 cm περίπου και θα τα συμπιέζει προς το μετωπικό πρανές από κάτω προς τα πάνω με επαναλαμβανόμενη διέλευση. Τα ογκώδη απορρίμματα τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και αφού τεμαχιστούν κατάλληλα προωθούνται μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Το ημερήσιο κύτταρο, τελικού ύψους 2.5 m, διαμορφώνεται από τις λεπτές και επάλληλες στρώσεις απορριμμάτων 30-40 cm. Στο τέλος κάθε ημέρας το μηχάνημα θα επικαλύπτει την ανώτερη επιφάνεια κάθε ημερησίου κυττάρου με τα υλικά κάλυψης, σε στρώση πάχους 20 cm, που θα μεταφέρει από τα παρακείμενα γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη περιμετρικά του κυττάρου. Επίσης, θα καλύπτονται με υλικό κάλυψης πάχους 15 cm τυχόν ακάλυπτα πλευρικά πρανή, πλην του μετώπου απόρριψης.

Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη δημιουργία – στην επιφάνεια της στρώσης – μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο των εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα από το μέτωπο εργασιών αλλά θα οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Τα παραγόμενα στραγγίσματα μέσω του δικτύου συλλογής θα συγκεντρώνονται στα φρεάτια και τη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων. Πλησίον του μετώπου εργασίας γίνεται πρόβλεψη ενός εφεδρικού μετώπου απόρριψης, κοντά στο δρόμο προσπέλασης, ώστε αν υπάρξουν έκτακτα περιστατικά (παρατεινόμενες βροχοπτώσεις, πυρκαγιά στο μέτωπο, κ.λπ.) να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέτωπο εργασιών και να μη διακοπεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η κλίση των μονίμων πρανών, όσο και των προσωρινών διαμορφωμένων από απορριμματικές στρώσεις πρανών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3:1. Με την κλίση αυτή:

 • Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους.
 • Αποφεύγονται οι διαβρώσεις τους, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων.
 • Διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα του κυττάρου και αποφεύγεται η επιφανειακή και πλευρική διαρροή τους.
 • Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή τους.
 • Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο προσαρμοσμένο στην γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την όποια «αισθητική προσβολή».

Στα μόνιμα και ορατά πρανή θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα χώματα να είναι καθαρά και υγιή, επειδή επάνω σε αυτά θα επακολουθήσει προσωρινή και τελική κάλυψη με επακόλουθη δενδροφύτευση. Για τα πρανή αυτά πρέπει να υπάρχει ειδική και διαρκής μέριμνα, κυρίως από τον χειριστή του μηχανήματος ώστε να διαμορφώνονται κατάλληλα.

 

Άρθρο 3ο

Διάθεση με συμπίεση

Για την πραγματοποίηση της συμπίεσης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα συμπιεστές, τα οποία διαστρώνουν τα απορρίμματα σε λεπτές στρώσεις των 30-50 cm χωρίς συνεχή κάλυψη με χώμα (παρά μόνο στο τέλος της ημέρας) μέχρι ύψους 3 m περίπου, δηλαδή όσο και το ύψος της κάθε στρώσης, η οποία  καλύπτεται στο τέλος της διαμόρφωσης της. Ο συμπιεστής (στη θέση των τροχών) είναι εφοδιασμένος με κυλίνδρους που φέρουν δόντια ή μαχαίρια για τον τεμαχισμό και συμπίεση των απορριμμάτων και για τις επιχωματώσεις. Ο Φο.Δ.Σ.Α. παρέχει για χρήση στον ανάδοχο τον συμπιεστή βάρους 32 τον.

Από τα πλεονεκτήματα της διάθεσης με αυξημένη συμπίεση της τάξης των 700 Kgr/m3 είναι το ότι με την τεχνική αυτή δυσκολεύεται ο πολλαπλασιασμός τρωκτικών, ελαττώνονται οι κίνδυνοι αναφλέξεων, εξασφαλίζονται κατά κανόνα ομοιόμορφες καθιζήσεις ενώ διευκολύνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων επάνω στην επιφάνεια της χωματερής μέχρι το σημείο όπου εργάζεται το μηχάνημα, δηλαδή στο μέτωπο των εργασιών.

Εκτός αυτών, υπάρχει μείωση των αναγκών σε υλικό επικάλυψης, επέρχεται αισθητή ελάττωση της τελικής καθίζησης, εξασφαλίζεται δε τόσο η καλύτερη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου για την ταφή απορριμμάτων χώρου όσο και η καλύτερη εμφάνισή του.

Βασική βέβαια προϋπόθεση για τη λειτουργία του συμπιεστή είναι ότι το μέτωπο εργασίας στο οποίο αυτός απασχολείται να έχει μικρή κλίση μέχρι 15%.

 

Άρθρο 4ο

Απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα υλικού επικάλυψης

Τα απορρίμματα καλύπτονται στο τέλος κάθε μέρας με κατάλληλο υλικό επικάλυψης που θα έχει πάχος 20 cm για την επιφάνεια της διαμορφωμένης στρώσης, για τα πλευρικά και μόνιμα ορατά πρανή, τα οποία δημιουργούνται με την προώθηση του μετώπου εργασίας και με κλίσεις που θα ορίζονται από τον επιβλέποντα.

Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί όπως τα υλικά επικάλυψης είναι κατάλληλης κοκκομετρίας και σύστασης, ούτως ώστε να αποτελέσουν «συνέχεια» – από υδραυλική άποψη – της επίχωσης των διατεθέντων απορριμμάτων.

Από αυτό τεκμαίρεται ότι πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται η χρήση αδιαπέρατων υλικών, η τοποθέτηση των οποίων μεταξύ των στρώσεων των απορριμμάτων θα συνεπάγετο τη δημιουργία μεμονωμένων κυττάρων τα οποία θα λειτουργούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, η δε επιτυγχανόμενη υδραυλική απομόνωση θα καθιστούσε ανενεργό το δίκτυο στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ, με συνέπεια την εμφάνιση υγρών της χωματερής στα πλευρικά πρανή και ιδίως στο ίχνος κάθε πρανούς με το υποκείμενο πρανές. Για τους λόγους αυτούς και για την εξασφάλιση της απαραίτητης υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ των στρώσεων των απορριμμάτων πρέπει:

 • Η αποκάλυψη (από το υλικό επικάλυψης) της υποκείμενης στρώσης απορριμμάτων ώστε οι άνω και κάτω στρώσεις να ενιαιοποιούνται.
 • Χρησιμοποίηση κατάλληλων – με σημαντική περατότητα – υλικών στις απαιτούμενες ποσότητες. Η λήψη των υλικών επικάλυψης θα γίνεται από σημεία της ευρύτερης περιοχής εντός του ΧΥΤΑ, από μέρη που θα υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα. Επίσης κατάλληλα υλικά επικάλυψης μπορούν να εισέρχονται στο ΧΥΤΑ και με μέριμνα του αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας από πραγματοποιούμενα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Ο Φο.Δ.Σ.Α. παρέχει για χρήση στον ανάδοχο ένα φορτωτή, ένα φορτηγό και ένα συμπιεστή χωρίς τους χειριστές, (δηλ. μόνο τα  μηχανήματα).

 

Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις αναδόχου, Ωράριο,  Αναγκαία μηχανήματα

Η ταφή των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός των Κυριακών και αργιών, εκτός και αν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες που θα πρέπει ο ΧΥΤΑ να ανοίξει και πάντα μετά από ενημέρωση από τον επιβλέποντα.

Οι ώρες εργασίας του προσωπικού κατ’ εκτίμηση θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.μ.- 16.30  μ.μ. και το Σάββατο από 8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.,

Οι ώρες εργασίας μπορούν να τροποποιηθούν ή να μετατοπισθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και εγκαίρως γραπτώς ή προφορικώς να ενημερωθεί ο ανάδοχος.

Επί τόπου θα υπάρχουν τα αναγκαία μηχανήματα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Υγειονομικής Ταφής τα οποία κατ’ ελάχιστον θα είναι:

 • Συμπιεστής απορριμμάτων (375 HP) βάρους 32 τον. που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α. στον ανάδοχο για να χρησιμοποιηθεί από τον χειριστή του αναδόχου.
 • Φορτωτής  (155 HP) με ελαχ. χωρητικότητα κάδου 1 m3 που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α. στον ανάδοχο για να χρησιμοποιηθεί από τον χειριστή του αναδόχου.
 • Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α. στον ανάδοχο για να χρησιμοποιηθεί από τον χειριστή του αναδόχου.
 • Μηχανικός εκσκαφέας (100 HP) που θα παρέχει ο ανάδοχος μαζί με το χειριστή του.
 • Φορτωτής ισχύος 175 HP και άνω που θα παρέχει ο ανάδοχος μαζί με το χειριστή του.
 • Φορτηγό αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ.) ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω που θα παρέχει ο ανάδοχος μαζί με το χειριστή του, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από άδεια συλλογής-μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων, για μεταφορά μπαζών-χωμάτων, για τον καθαρισμό των δεξαμενών, ή των φρεατίων, ή από σημεία εντός του χώρου του ΧΥΤΑ στο κύτταρο κ.ά.

Για όλα τα μηχανήματα που ζητούνται από τον ανάδοχο θα πρέπει να προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού Άδεια Κυκλοφορίας, Ασφάλεια Μηχανήματος και Τέλη Χρήσης. Επίσης, για το φορτηγό ανατρεπόμενο να προσκομιστεί ΚΤΕΟ.

Τα ανωτέρω παραστατικά που ζητούνται (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια μηχανήματος, τέλη χρήσης και λοιπά) είναι απαραίτητα στοιχεία του φακέλου της δημοπρασίας για τον προσυμβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο.

Επίσης ο ανάδοχος θα παρέχει κατ’ ελάχιστον έναν εργάτη γενικών καθηκόντων, που θα εκτελεί και χρέη σηματωρού-κουμανταδόρου για το άδειασμα των απορριμματοφόρων καθώς επίσης θα φροντίζει και για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

5στ Ειδικότερα:

 1. Απαγορεύεται η διαλογή, η συλλογή και περαιτέρω διάθεση πάσης φύσεως υλικών από τα απορρίμματα που προσκομίζονται στο χώρο για ταφή χωρίς την άδεια του φορέα διαχείρισης.
 2. Τα απορρίμματα στο τέλος κάθε μέρας, πρέπει να είναι διαστρωμένα, συμπιεσμένα και καλυμμένα με χώματα μέσου πάχους 0,20 m.
 3. Τα απορρίμματα θα διαστρώνονται με το συμπιεστή των απορριμμάτων διαμορφώνοντας μέγιστο πάχος συμπιεσμένης στρώσης 2,5 m συμπιεζόμενα από την κατάλληλη κίνηση του συμπιεστή, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής συμπίεση. Δοχεία, κιβώτια και ογκώδη αντικείμενα θα συνθλίβονται προς αποφυγή κενών εντός της στρώσης των απορριμμάτων και τελικά θα βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από την διαμορφούμενη επιφάνεια της κάθε στρώσης.
 4. Η διάστρωση των απορριμμάτων και η επικάλυψή τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο και κατάλληλη κλίση ώστε επί της κάθε στρώσεως να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά και να είναι ευχερής η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.
 5. Τα υλικά επικάλυψης πρέπει να έχουν κατάλληλη σύσταση ώστε να δημιουργούν επιφάνεια χαμηλού πορώδους. Σε περίπτωση πλευρικών διαρροών υποχρεούται ο ανάδοχος να διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης χωρίς επιπλέον αμοιβή.
 6. Τα διαμορφωμένα τελικά πρανή θα συμπιέζονται και θα διαστρώνονται με γαιώδη υλικά (αργιλικά) σε πάχος 1 m χωρίς επιπλέον αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και για την τελική διαμορφούμενη επιφάνεια.
 7. Όταν η διαθέσιμη επιφάνεια καλυφθεί πλήρως και η στρώση ολοκληρωθεί μετά από εντολή του επιβλέποντα θα επακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο «κατασκευή» της επόμενης στρώσης.
 8. Ο ανάδοχος πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, να εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόσβασης των απορριμματοφόρων από το σημείο όπου τελειώσει η ασφαλτόστρωση μέχρι το μέτωπο εργασιών. Σε περίπτωση που τα οχήματα ακινητοποιηθούν από αυτή την αιτία η αποκόλληση τους ή και οι πιθανές βλάβες από αυτήν θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι οδηγοί ακολουθούν τις οδηγίες του σηματώρου.
 9. Η χωματοληψία θα γίνεται από μέρη που θα υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα από τα παρακείμενα γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη περιμετρικά του κυττάρου και θα συνοδεύεται με ταυτόχρονη αποκατάσταση του τοπίου.
 10. Η ταφή των δημοτικών και εμπορικών απορριμμάτων είναι υποχρεωτική από τον ανάδοχο, όπως και κάθε είδους απορριμμάτων, εφόσον τυγχάνουν της εγκρίσεως του φορέα διαχείρισης.

 

Άρθρο 6ο

Τήρηση υποδείξεων

Οποιαδήποτε υπόδειξη του επιβλέποντα (υπαλλήλου) του έργου με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ταφής, γνωστοποιούμενη εγγράφως ή προφορικώς προς τον ανάδοχο είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν.

Τονίζεται ότι η διάστρωση και συμπύκνωση των απορριμμάτων, η προμήθεια, μεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη με αυτά του ημερησίου όγκου των απορριμμάτων, η διαμόρφωση κλίσεων, η κατασκευή κάθε είδους αναχωμάτων με ίδια μέσα και υλικά, η κατασκευή περιμετρικών τάφρων, η κατασκευή οδών πρόσβασης εντός του χώρου εναπόθεσης, η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, κ.λπ. χωματουργικές ή άλλες τεχνικές εργασίες εφόσον αυτές προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα, ανήκουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, υποχρεούται να τις εκτελεί μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

 

Άρθρο 7ο

Διατιθέμενα μέσα

Στο χώρο των εργασιών πρέπει να υπάρχει καθημερινά το σύνολο των μηχανημάτων, οι χειριστές – οδηγοί και ο εργάτης (που θα εκτελεί και χρέη σηματωρού-κουμανταδόρου για το άδειασμα των απορριμματοφόρων καθώς επίσης θα φροντίζει και για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου).

 

Κατά τις περιόδους έντονων καιρικών συνθηκών, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αυξημένα μέσα ή προσωπικό ώστε να εκπληρούται έντεχνα και χωρίς προβλήματα το αντικείμενο του έργου.

 

Άρθρο 8ο

Άλλες υποχρεώσεις

Κατά τους θερινούς μήνες και τις περιόδους ξηρασίας ο ανάδοχος υποχρεούται, για την διαβροχή της επιφάνειας εργασίας και του εσωτερικού δρομολογίου όσες φορές χρειάζεται ημερησίως (το ελάχιστο δυο φορές) για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς και να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την έγκαιρη κατάσβεσή της, μόλις εκδηλωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από αυτή την αιτία θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση πάντως, η εκδήλωση πυρκαγιάς στο χώρο θα αποτελεί σοβαρό στοιχείο καταγγελίας της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο χώρος εργασίας που υπόκειται στον έλεγχο όλων των αρμοδίων για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσιών και αρχών και υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις τους, οι οποίες θα του γνωστοποιούνται μέσω του φορέα ανάθεσης. Επίσης, απαγορεύεται η διατήρηση, η εκτροφή χοίρων ή η βοσκή προβάτων και λοιπών ζώων στο χώρο του ΧΥΤΑ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν. Το προσωπικό του αναδόχου που εργάζεται στο ΧΥΤΑ, με ευθύνη του, θα φέρει υποχρεωτικά φόρμα εργασίας, γάντια και ελαστικά υποδήματα (μπότες), καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ανατεθεί τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους πρέπει ρητά να αναφέρεται καθώς και οι σχετικοί υπεργολάβοι. Η ανάθεση αυτή δεν αίρει την ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες προτεινόμενες ή επιλεγείσες πρωτότυπες τεχνικές λύσεις ή/και εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που μπορεί να διαθέτει ο ανάδοχος και που προτίθεται να εφαρμόσει για την παροχή (ή την προμήθεια) των υπηρεσιών υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία για το τεχνικό και τον οικονομικό χαρακτήρα των μεθόδων του.

Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά σε μηχάνημα του φορέα διαχείρισης ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας των μηχανημάτων, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

 

Άρθρο 9ο

Πιστοποίηση-αποζημίωση

Η παρακολούθηση όλων των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Η κατάθεση των τιμολογίων – δελτίου παροχής υπηρεσιών κ.λπ. πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε μήνα ή όπως αλλιώς καθορισθεί στη σύμβαση ο τρόπος πληρωμής με την κατάθεσή τους στην υπηρεσία.

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών, μεταφορών ή υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση των σχετικών παραστατικών, αφού όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την αρμόδια  υπηρεσία και θα συντάσσονται οι σχετικές εντολές πληρωμής.

 

Άρθρο 10ο

Προθεσμίες- ποινικές ρήτρες

Για κάθε τυχόν μη εφαρμογή των τασσομένων προθεσμιών, δηλ.:

 • Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
 • Προθεσμία εγκατάστασης στο έργο.

Μετά από χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης (με ευθύνη του αναδόχου) των καθημερινών εργασιών ταφής ή της μεταφοράς ή προμήθειας των υλικών επικάλυψης ο ανάδοχος θα ενημερώνεται αρχικά προφορικώς. Εάν μέσα σε ένα 12ωρο από την εναπόθεση των απορριμμάτων δεν έχει συμμορφωθεί τότε ενημερώνεται και εγγράφως και υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα σε ποσό τριπλάσιο από την ημερήσια κατ’ εκτίμηση αποζημίωση του.

Σε περίπτωση μη πλήρους προσκόμισης του υλικού επικάλυψης και εκτέλεσης των εργασιών ταφής, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών (ακραία καιρικά φαινόμενα, βλάβες, κ.λπ.) ο ανάδοχος ενημερώνεται προφορικώς ή εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία ολοκλήρωσης- παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πέραν της οποίας για κάθε μέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σε ποσό τριπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης.

Μετά από χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Συμβουλίου του συνδέσμου και η οποία εγγυητική επιστολή έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Συνδέσμου, αφού προηγουμένως έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Άρθρο 11ο

Περιβαλλοντικοί όροι

Λόγω της ειδικής φύσης των συγκεκριμένων εργασιών πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των απορριμμάτων (υγρά στραγγίσματα υψηλού οργανικού-μικροβιακού φορτίου και Βιοαέριο με πιθανές εκρηκτικές συγκεντρώσεις) σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ.

 

Λουσικά, 29/1/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕ4  Μηχ/γος  Μηχ/κος

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δρ.  ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑ

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 53602

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΟΥΣΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ/ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ/25200

– Αρμόδιος για πληροφορίες: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ

– Τηλέφωνο: 26930 61202

– Ηλ. ταχυδρομείο: fodsa2.axaias@gmail.com

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.dimosdymaion.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ 2019-2020 (CPV: 90513200-8 – Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων)

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι[ii] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[iii];  
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iv] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……………]

 

 

[………………]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[v]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[vi]; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [   ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): [……]

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vii]

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; []Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; []Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[viii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[ix]
 • δωροδοκία[x],[xi]
 • απάτη[xii]
 • τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[xiii]
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[xiv]
 • παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[xv].
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[xvi] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xvii]

Εάν ναι, αναφέρετε[xviii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xix]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xx]; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xxi]: [……]

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:  
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xxii], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxiii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [xxiv]

[……][……][……]

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου[xxv]; [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xxvi] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[xxvii]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[xxviii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[…………………..]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[xxix], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxx];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxxi] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005[xxxii]: Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[xxxiii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής [xxxiv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής[xxxv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: [……………………………..…]
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[xxxvi] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[xxxvii] -και η αντίστοιχη αξία)

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…………….]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxviii], ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxix], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xl]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…………..]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες
       
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[xli], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[…………………………..]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: [……]
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: [….……]
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων[xlii] όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[………………………………..……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: [……]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: [……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[xliii] το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: [….……]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά[xliv], αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι[xlv]

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][xlvi]

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvii], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlviii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]        Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016.

[2]        Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

[3]        Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

[4]        Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

[5]        Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 1. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

 1. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

 1. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

[6]        Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

[7]        Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)

[8]        Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

[9]        Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

[10]       Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

[11]       Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

[12]       Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

[13]       Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

[14]       Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

[15]             Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β’ 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

[16]       Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

[i]      Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[ii]     Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[iii]    Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[iv]    Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[v]     Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[vi]    Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vii]    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[viii]   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[ix]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[x]     Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[xi]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xii]    Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[xiii]   Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xiv]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[xv]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

[xvi]   Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[xvii]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix]   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xx]    Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xxi]   Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxii]  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxiii]  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiv]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxv]  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxvi]  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxvii] Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxviii]          Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxix]  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[xxx]  Πρβλ άρθρο 48.

[xxxi]  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxxii] Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

[xxxiii]          Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

[xxxiv]          Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxv] Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxvi]          Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]         Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxviii]         Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[xxxix]          Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xl]    Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xli]    Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xlii]   Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[xliii]  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xliv]  Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xlv]   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvii]  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xlviii] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων