Διακήρυξη δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα)

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Κάτω Αχαΐα 27 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ.: 8593

 

 

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας με την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφασή του και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 33/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΜΥΩ9Ν-75Γ) απόφασή της  εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εξέδρα) συνολικής επιφάνειας 135,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 7, στην Πλατεία Δημοκρατίας 1, στην Κάτω Αχαΐα προκειμένου αφενός η αξιοποίηση του να αποφέρει έσοδα στο δήμο και αφετέρου να προστατευτεί ο χώρος από τις φυσιολογικές φθορές του χρόνου και εντέλει να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες φθορές και να καλλωπισθεί ο χώρος από τον μελλοντικό εκμισθωτή.

Με την υπ’ αριθ. 122/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΤ9Ω9Ν-ΨΥΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου (εξέδρα) συνολικής επιφάνειας 135,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 7, στην Πλατεία Δημοκρατίας 1, στην Κάτω Αχαΐα.

Με την υπ’ αριθ. 45/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΘΦΩ9Ν-Μ3Κ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Περιγραφή του ακινήτου

Έκταση: 135,00 τ.μ. (συνολικής επιφανείας) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 7 στην Πλατεία Δημοκρατίας 1, στην Κάτω Αχαΐα

Πόλη: Κάτω Αχαΐα

Δήμος: Δυτικής Αχαϊας

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας 1

 

Το εκμισθούμενο ακίνητο συνολικής επιφανείας 135,00 τ.μ. αποτελεί τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δημαρχείο Δύμης) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 7 στην Πλατεία Δημοκρατίας 1 στην Κάτω Αχαΐα Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας Δ.Ε. Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και θα χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

2)  Δεκτοί στη δημοπρασία – Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού:

2.1  Για να γίνει δεκτός  στη δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει  στην επιτροπή  διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν  που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς του προς εκμισθωμένου ακινήτου υπολογιζόμενου για ένα έτος, το οποίο ορίστηκε  σε 1.800,00 ευρώ, ήτοι 180 ευρώ,  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος του πρώτου έτους.

2.2  Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα (αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο) ή παραστατικό      εκπροσώπησης (ένα πρόκειται για εταιρία ή κοινοπραξία), καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας.
  • Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/86  ότι: α)δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος, β) δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα εξής αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γ) δεν έχει καταδικαστεί για παραβίαση  των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών και δ) δεν έχει καταδικαστεί για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας.
  • Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/86  ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
  • Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/86  στην οποία  θα αναφέρεται  ότι έλαβε γνώση  των όρων της  διακήρυξης  τους οποίους  και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης  του μισθίου.
  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ότι δεν οφείλει  σ’ αυτόν.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από  τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία  οφείλει στο Δήμο.

 

3) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

4) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στο νέο Δημαρχείο (πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας)

 

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα ευρώ και (150,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους ήτοι χίλια οχτακόσια ευρώ (1.800,00 €) ετησίως, αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού (δείκτης Τιμών Καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) μέχρι τη λήξη της συμβάσεως.

6) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

9) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται τις πέντε πρώτες ημέρες εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

11) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για όλόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, τής οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία, θα τοιχοκολληθεί  στο Δημαρχιακό Κατάστημα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη δημοπρασία.

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Δεξαμενού 36 (εγκαταστάσεις Δήμου Δυτικής Αχαΐας), T.K. 25200 Κάτω Αχαΐα  τηλ.  26933 60135.

Το τεύχος της διακήρυξης και της περίληψης αυτής θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του δήμου «www.dimosdymaion.gr».

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων