Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

  • Όλα
  • Προκηρύξεις
  • Προσκλήσεις

Περίληψη διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου(GRADER)

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού αδρανών υλικών

Περισσότερα

Ματαίωση Διαγωνισμού Καυσίμων και Επαναπροκήρυξη

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του έργου WONDER, INTERREG-ADRION
Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ο.Τ.Α. Δυμαίων

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, ...
Περισσότερα

Πρόσκληση της 13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δυμαίων την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 21PROC008690970 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΚ0ΣΩ9Ν-Χ5Π
Περισσότερα

Προκήρυξη – Διακήρυξη για Ναυαγοσώστες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
Περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΒΑΚ

ADA – ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450198 ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450114 ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η  διαδικασία αποσφράγισης που αφορά τον  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16M3¨ έχει οριστεί για την 22η ...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9ΚΚ7465ΧΠΚ-ΛΑΒ_2021
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 14/12/2020 η αποσφράγιση του συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια Οχημάτων”

Σας ενημερώνουμε ότι, η αποσφράγιση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αναβλήθηκε για την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 11:30 π.μ. σύμφωνα με την αριθ. ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ADA ADAM 20PROC007698649Περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC007698518 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20180209-TEYD_v1.0 (4)
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε την Εικοστή Πρώτη ( 21η ) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώην Δήμου ...
Περισσότερα

Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & Εισηγήσεις των θεμάτων

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 23 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.Η συνεδρίαση θα ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ADA ADAM 20PROC007698649Περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC007698518 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20180209-TEYD_v1.0 (4)
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER, INTERREG-ADRION

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007648126 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 20PROC007648156
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1 ΑΔΑΜ – ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1
Περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ’

0. Εξώφυλλο ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 1. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 2. Π-Υ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 3. Τιμολόγιο ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 5. ΕΣΥ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed ...
Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) 2. Το άρθρο ...
Περισσότερα

«Δημοπράτηση μικρών τεχνικών έργων»

Η κατασκευή «μικρών τεχνικών έργων» στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας βγήκε σήμερα στη «Διαύγεια» αναμένοντας τους ενδιαφερόμενους για την ανάληψη του έργου. Το έργο αφορά στην ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ_KK_ΔΙΟΡΘ (2) ADA – ADAM ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  
Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) 2. Το άρθρο ...
Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΞΕΡΙΚΟΥ

  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.ΜΟΒΡΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΞΙ (6 ) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ ΑΔΑΜ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (1) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ dsigned ΤΕΥΔ dsigned ΤΕΥΔ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ dsigned
Περισσότερα

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Για  την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του ...
Περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Είναι το 149 και αφορά την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ADAM -ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΝΕΟ
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΔΑΜ
Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαϊας , κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη ...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 475.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΩΛΕΝΙΑΣ

0. Εξώφυλλο ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ_signed 1. Τεχνική έκθεση ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ_signed 2. Π-Υ ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ_signed 3. Τιμολόγιο ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ_signed 4. Προμέτρηση ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ_signed 4α. ΠΙΝ 1-2 ΧΑΛΙΚΙΑ ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΟΥ

0. Εξώφυλλο ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ_signed 1. Τεχνική έκθεση ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ_signed 2. Π-Υ ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ_signed 3. Τιμολόγιο ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ_signed 4. Προμέτρηση ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ_signed 4α. ΠΙΝ 1-2 ΧΑΛΙΚΙΑ ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΜΗΣ

0_Εξώφυλλο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ 2020_signed 1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ_2020_signed 2_Π-Υ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΜΗΣ_2020_signed 3_Τιμολόγιο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ 2020_signed 4_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΜΗΣ_2020_signed_signed_signed 5_ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΒΡΗΣ

0. Εξώφυλλο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ 2020_signed 1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ_2020_2_signed 2_Π-Υ_ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ 2020_signed 3_Τιμολόγιο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ 2020_signed 4_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ 2020_signed_signed_signed 5_ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ_ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠ_ΜΟΒΡΗ 2020_signed 6. ΕΣΥ ΧΑΛΙΚΙΑ ΜΟΒΡΗΣ_2020_signed 7α. ΣΑΥ ...
Περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Προμήθεια δεξαμενής και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Προμήθεια δεξαμενής και λοιπού Η/Μ ...
Περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής Ενότητας Λαρισού»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής ...
Περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής Ενότητας Δύμης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής ...
Περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣH ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣMO ΤΩΝ ΚΤΙΡIΩΝ

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική ...
Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

  Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προκηρύσσει, ανοικτό, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου ...
Περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Σχολικών Επιτροπών Α΄βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ...
Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενδιαφέρεται για την υπηρεσία «Ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων» για τις ανάγκες του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική ...
Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Προμήθεια Zωοτροφών Για Αδέσποτα Ζώα & Λοιπού Εξοπλισμού

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενδιαφέρεται για την <<Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα και λοιπού εξοπλισμού>> για τις ανάγκες του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή. Παρακαλούμε ...
Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων