Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

  • Όλα
  • Προκηρύξεις
  • Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00΄, στο Δημαρχείο στην …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε  κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9:00΄,  προκειμένου …

Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00΄ έως …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00΄,  προκειμένου να συζητηθούν …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00΄, στο Δημαρχείο στην …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική Δια Ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε σε τακτική Δια Ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13.00 στην Κάτω …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Καλείστε να συμμετάσχετε  την εικοστή  (20η) Ιανουαρίου (01ου ) του έτους  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την   Τετάρτη 29η  Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δυμαίων την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης , προκειμένου να συζητηθούν …

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 319.920,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ’

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την   Τρίτη 28η  Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 13:00,  στην αίθουσα συνεδρίαση του Δημοτικού …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Μεικτή Δημόσια Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την 29η Δεκεμβρίου 2021, …

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για εργασίες μόνωσης στην οροφή του Γυμνασίου Λουσικών)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται ναπροχωρήσει σε εργασίες μόνωσης στην οροφή του Γυμνασίου Λουσικών. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίαςθα γίνει …

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΔυμαίων την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης,προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:30΄, στην Κάτω Αχαΐα …

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμος Δυτικής ΑχαΐαςΈχοντας υπόψη: Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 94 παρ.4 περ.16 …

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού στο διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου με παράρτημα Ρομά

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 24/9/2021

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.400.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.

Περισσότερα

Η υποβολή των αιτήσεων έληξε-Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου(GRADER)

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού αδρανών υλικών

Περισσότερα

Ματαίωση Διαγωνισμού Καυσίμων και Επαναπροκήρυξη

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του έργου WONDER, INTERREG-ADRION

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ο.Τ.Α. Δυμαίων

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, …

Περισσότερα

Πρόσκληση της 13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δυμαίων την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα …

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 21PROC008690970 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΚ0ΣΩ9Ν-Χ5Π

Περισσότερα

Προκήρυξη – Διακήρυξη για Ναυαγοσώστες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΒΑΚ

ADA – ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450198 ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450114 ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η  διαδικασία αποσφράγισης που αφορά τον  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16M3¨ έχει οριστεί για την 22η …

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9ΚΚ7465ΧΠΚ-ΛΑΒ_2021

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 14/12/2020 η αποσφράγιση του συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια Οχημάτων”

Σας ενημερώνουμε ότι, η αποσφράγιση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αναβλήθηκε για την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 11:30 π.μ. σύμφωνα με την αριθ. …

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ADA ADAM 20PROC007698649Περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC007698518 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20180209-TEYD_v1.0 (4)

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε την Εικοστή Πρώτη ( 21η ) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώην Δήμου …

Περισσότερα

Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & Εισηγήσεις των θεμάτων

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 23 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.Η συνεδρίαση θα …

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ADA ADAM 20PROC007698649Περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC007698518 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20180209-TEYD_v1.0 (4)

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER, INTERREG-ADRION

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα …

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007648126 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 20PROC007648156

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1 ΑΔΑΜ – ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1

Περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ’

0. Εξώφυλλο ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 1. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 2. Π-Υ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 3. Τιμολόγιο ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed 5. ΕΣΥ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ_signed …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων