Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την:: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής Ενότητας Λαρισού»

 

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_20PROC006829740

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ-ΛΑΡΙΣΟΣ_20PROC006829738

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ-ΛΑΡΙΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ