Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Δημοτικής Ενότητας Δύμης

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ-ΔΥΜΗ_20PROC006829734

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_20PROC006829735

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

7.ΤΕΥΔ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ-ΔΥΜΗ

8.οικονομικη προσφορα