Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η :Πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

                   Κάτω Αχαΐα 8 Ιουλίου 2016

 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών         Αριθ. Πρωτ.:   11642
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Δεξαμενού 36
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΠΛΗΡ.: Γιώργος Μητρόπουλος
ΤΗΛ.: 2693360139
FAX: 2693360150
EMAIL: gmitropoulos61@yahoo.gr

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στη θέση «Τούμπι ή Τούμπι Αγραπηδιά» έκτασης 9.847,00 τ. μ., με τους εξής όρους, σύμφωνα με την αριθ. 83/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

 

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. του Νέου Δημαρχείου (Σώσου Ταυρομενέως 50) στην Κάτω Αχαΐα, την 22α Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00΄ π. μ. μέχρι 12.00 μ. μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981, που ορίσθηκε με την αριθ. 5/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε (16) δέκα έξι έτη για πολυετής καλλιέργεια.

 

Άρθρο 3ο

Ορίζει κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα κατά με τιμή εκκίνησης 50,00 €.

Άρθρο 4ο

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου μας, που είναι ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμης έκτασης μέχρι 100 στρεμμάτων.

 

Άρθρο 5ο

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και την ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο εφόσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Σε περίπτωση κατά την οποία και αυτή την φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

Άρθρο 6ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολόγων Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, αναγνωριζομένων για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος επί του συνόλου της έκτασης του αγροτεμάχιου, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος όμως που επιτεύχθηκε.

Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι: η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 7ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει τον για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο.

Άρθρο 8ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος  μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Άρθρο 11ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία ετήσια δόση, δηλαδή κάθε τέλος του έτους με την έκδοση βεβαιωτικού σημειώματος από τον Δήμο.

Άρθρο 12ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε (10) δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.

Άρθρο 13ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17ο

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 18ο

Η καλλιεργήσιμη έκταση που εκμισθώνεται προσφέρεται για όλες τις αγροτικές καλλιέργειες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Άρθρο 19ο

Επί των εκμισθούμενων εκτάσεων δεν επιτρέπεται ουδεμία παρέμβαση άλλη πλην μόνο αυτών της καλλιέργειας ή οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς την έγκριση από τον Δήμο.

Άρθρο 20ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή.

 

Λοιπές πληροφορίες για τη διενέργεια της δημοπρασίας, παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Αρμόδιος Υπάλληλος Γεώργιος Μητρόπουλος τηλ.: 2693360139).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων