Πίνακας αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την δεύτερη (2η)

τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

της 29ης  Ιανουαρίου 2020 (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης:560/23-01-2020)

σύμφωνα με το άρθρο 97 (παρ. 6) του ν. 3463/2006.

 

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο  9/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα 

2ο 10/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011041245) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

 

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

3Ο 11/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011059646) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».

 

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

4Ο 12/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 193/2019 απόφαση του ΔΣ με θέμα: ¨Καθορισμός  τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου¨

 

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

5Ο 13/2020 Συζήτηση – Ενημέρωση  σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Ενημέρωση
6Ο 14/2020 Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την  κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Τσακώνα. Ενημέρωση
7ο 15/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής).

 

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

8ο 16/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2019.

 

Εγκρίθηκε

Κατά πλειοψηφία

9ο 17/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΔ. ΚΟΥΝΑΒΗΣ

PINAKAS DS 2_2020