Απόφαση σχετικά με τον Έγκριση Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7ΑΛΨΩ9Ν-ΣΩ8

                                

                            

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 46/2017

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5/2017 τακτικής   συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

 

  ΘΕΜΑ: «Συζήτησης και Λήψης Απόφασης σχετικά με τον Έγκριση Χωροθέτησης και  Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την  εικοστή  (20η ) του μηνός Μαρτίου (3ου) του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την  αριθ. πρωτ.4284/16-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι  (20) μέλη:

 

Παρόντες Απόντες
1.    Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος)

2.    Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος

3.    Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος

4.    Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς

5.    Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς

6.    Σπυρίδων  Ανδ. Τραχάνης

7.    Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος

8.    Αλέξιος  Σπ. Ορδίτης

9.    Χρήστος  Ανδ. Σκάγιας

10. Άγγελος Σωτ. Διακάτος

11. Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη

12. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος

13. Σπυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος

14. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας

15. Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός

16. Ηλίας Χρ. Καμπέρος

17. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος

18. Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος

19. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης

20. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος

1.    Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης

2.    Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου

3.    Χρήστος  Νικ. Φιλιππόπουλος

4.    Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος

5.    Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης

6.    Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ

7.    Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος

 

 

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και                      προσκλήθηκαν νόμιμα.)

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 1. Ευάγγελος Κων. Τησαρχόντος Κάτω Αχαΐας
 2. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 3. Οδυσσέας Στ. Μαγκαφάς Νιφοραιΐκων
 4. Παναγιώτης Γεωρ. Πικραμένος Αράξου
 5. Κωνσταντίνος Δημ. Παρασκευόπουλος Κρίνου
 6. Βασίλειος Αθ. Σταυρόπουλος Μύρτου
 7. Γρηγόριος Βασ. Μάλλιαρης Σαγαιΐκων
 8. Βασίλειος Γεωρ. Γκοτσόπουλος Φράγκα
 9. Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος Αγίου Νικολάου Κράλη
 10. Σπυρίδων Βασ. Σουβαλιώτης Μιτοπόλεως

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 1. Κωνσταντίνος Αγγ. Παναγόπουλος Ελαιοχωρίου
 2. Ανδρέας Νικ.Γεωργόπουλος Αγ. Νικολάου Σπάτων
 3. Βασίλειος Αντ. Γεωργακόπουλος Πορτών
 4. Παναγιώτης Γεωρ. Διαμαντόπουλος Φλόκα

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.

Διευκρινήσεις:

 • Στην συζήτηση συμπεριλήφθηκαν ένα (1) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τα θέματα 4ο ,5ο 11ο, 18ο, 16ο, 17ο , της ημερησίας διατάξεως προτάχθηκαν των άλλων και συζητήθηκαν με την ανωτέρω  σειρά μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Αποχώρησαν από την συνεδρίαση: ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκοτσούλιας Διονύσιος αμέσως μετά την ανάγνωση του καταλόγου παρουσιών των μελών, ο κ. Ταπεινός Κωνσταντίνος μετά την ψήφιση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος, ο κ. Μπαχράς Ξενοφών μετά την ψήφιση του 5ου θέματος και οι κ.κ. Θανόπουλος Αλέξιος και Παναγιωτόπουλος Γεώργιος μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπελιάς Ηλίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως………………………………………………………………………… και ο   αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γκοτσόπουλος Βασίλης εισηγούμενος το ενδέκατο  (11ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως  περί: «Συζήτησης και Λήψης Απόφασης σχετικά με τον Έγκριση Χωροθέτησης και  Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας », έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 8 Μαρτίου 2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου προς την Ε.Π.Ζ.  η οποία έχει ως εξής:

 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Τα τμήματα των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από Γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η διάθεση του χώρου που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της   θρησκευτικής εμποροπανήγυρης γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών».

Ο Παρών κανονισμός ρυθμίζει:1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα)  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας & 2)Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β’), της KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’), της υπ αριθ. 98/2011 του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας,  και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.»

 

Κατόπιν ο  αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών τα επισυναπτόμενα στην ανωτέρω εισήγηση έγγραφα ήτοι: α) το με αριθ. πρωτ. 3203/24-02-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων, β) το σκαρίφημα αποτύπωσης των θέσεων και γ) το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και  δ) την αριθ. 17/2017 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΖ87Ω9Ν-192) ομόφωνη απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Στην συνέχεια ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την χωροθέτηση του χώρου της Εμποροπανήγυρης καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου, και έλαβε υπόψη: α΄) τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), β΄) τις διατάξεις των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β’), της KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’), γ΄) το άρθρο  79 του ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ., δ΄) την υπ αριθ. 98/2011 του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας , ε΄) το με αριθ. πρωτ. 3203/24-02-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων, στ΄) το σκαρίφημα αποτύπωσης των θέσεων,  ζ΄) το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας ,   η΄) την αριθ. 17/2017 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΖ87Ω9Ν-192) απόφαση της Ε.Π.Ζ., θ΄) την από 16 Μαρτίου 2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την χωροθέτηση της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που διεξάγεται από 8 έως 12 Μαΐου, στο χώρο που αναφέρεται στο με αριθ. πρωτ. 3203/24-02-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων και αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα αποτύπωσης θέσεων.

Β). Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας, ως έχει στο συνημμένο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2017.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς [υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

              [υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

πογραφές]

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΠΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης της  Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου – Σπάτα, Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
2) Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β’), της KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’), της υπ αριθ. 98/2011 του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας,  και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ετήσια παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη τελείται κατά την θρησκευτική εορτή του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Σπάτων  και διαρκεί πέντε (5) συναπτές ημέρες, ήτοι από 8 Μαΐου έως 12 Μαΐου.
2. Η εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή της Μονής Αγίου Νικολάου , της Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και ειδικότερα   όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει λάβει ημερομηνία σύνταξης …………………..
3. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  και το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.
4. Η διάθεση του χώρου που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών».
5. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  θα προβεί στην κατανομή των θέσεων, στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών  , στον καθορισμό των όρων συμμετοχής των εμπόρων, στην χορήγηση  των σχετικών αδειών συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, στην διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
6. Ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανήγυρης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία απαρτίζεται από :
Α) έναν  (1) Δημοτικό Σύμβουλο ( ο Αντιδήμαρχος του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που θα εκτελεί χρέη προέδρου) με τον αναπληρωτή του
Β) ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας,

Γ) έναν υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ
1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους και
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
4. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
5. Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά:
α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε ιδιοκτήτες καταστημάτων
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,
δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου,
ε) σε λοιπούς εμπόρους
6. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος..
7. Για την πλήρη διασφάλιση των αναφερομένων στο άρθρο 4 της παρούσης, έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει ενωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού και ΔΕΝ θα νομιμοποιείται να απευθυνθεί κατά ημών του Δήμου.
Άρθρο5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Ο αριθμός των θέσεων μικροπωλητών, ορίζονται σε εκατόν έξι (106)
Άρθρο6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα τέλη χρήσης όλων των χώρων της εμποροπανήγυρης καθορίζονται και τροποποιούνται με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση Δ.Σ.  περί υποβολής τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και θα εισπράττονται από την αρμόδια  Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και δια μέσου τραπεζικού λογαριασμού , εφάπαξ από τους εκθέτες και για όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης με την έκδοση της σχετικής άδειας και πριν την εγκατάστασή τους.

 

 

Οι διαστάσεις των θέσεων είναι αυτές που αποτυπώνονται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα  και τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ των θέσεων είναι 0,60 μ. , το συνολικό μήκος που θα διεξαχθεί η θρησκευτική πανήγυρη είναι 331 μ. μήκος ενώ ο συνεχόμενος χώρος (πλάτωμα ) προς Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτα θα χρησιμοποιείται για παρκινγκ των αυτοκινήτων, επισκεπτών και προσκυνητών της Ιεράς Μονής.
Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ο καθένας από τους δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί τη μια (1) θέση.
Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου γίνεται με:
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
– Όνομα Πατρός
– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
– Διεύθυνση κατοικίας
– ΑΦΜ και ΔΟΥ
– Ακριβή θέση του χώρου
– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
– Πωλούμενο είδος
2.  Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου κατά περίπτωση ( και άδεια πωλητή λαϊκών αγορών)
3. Για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος κατά περίπτωση
–. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
-. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ
-. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας  (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
–. Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα εκδίδεται κατόπιν εξοφλήσεως του τέλους χρήσης που θα πραγματοποιείτε πάντα σε εργάσιμη μέρα έως την 10η Μαΐου    και ΔΕΝ θα χορηγείται ως προαναφέρθηκε, αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος  τη βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης για το Δήμο. Σε περίπτωση που η τελευταία μέρα πληρωμής συμπίπτει με αργία οι πληρωμές θα γίνονται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.

4. Υ.Δ. ενημέρωσης των πολιτών
Άρθρο 8
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Χρήση της αδείας μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο.
β. Η Άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Αγίου Νικολάου – Σπάτα   περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, Αρ. θέσης, Αρ. Διπλ. Είσπραξης.
γ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο  ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

δ. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης. Η κλήρωση θα διεξαχθεί εξ αρχής και δέκα (10 ) μέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, ήτοι την 28η Απριλίου και σε περίπτωση αργίας θα διεξάγεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, ενώ μετά την ανωτέρω ημερομηνία η κατανομή των εναπομεινάντων θέσεων θα γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης και σύμφωνα με την προσέλευση των συμμετεχόντων (κατά σειρά  προτεραιότητας).

ε. Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη οι οποίοι είναι Δημότες της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Σπάτα) δεν θα καταβάλλουν τέλη χρήσης.
Άρθρο 9
ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
1. Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, εξαρτήματα αυτοκινήτου, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης – είδη προικός, υαλικά πάσης φύσεως, είδη μπάνιου, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα και CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου, εξαρτήματα για διατήρηση μικρών ζώων & ιχθύων, εξαρτήματα και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, μηχανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου και μικρά μηχανήματα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά κλπ. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πεζοδρομίων από τυχόν εμπόρους που θα ενοικιάσουν καταστήματα ή άλλους χώρους, σε κτίρια εντός της πόλεως, εκτός από τους εμπόρους της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου που διαθέτουν σχετική άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, χορηγουμένη από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
3. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν
Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται στο διπλάσιο της τιμής της  θέσης που έχει καθορισθεί με Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος του έχοντος την άδεια.

2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη για μία ή περισσότερες χρονιές.
β. με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση  της  άδειας   και να διαθέτει κατά την βούλησή της  τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.
4. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη  αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
6. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, φροντίζοντας επισταμένα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό.
7. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή του πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων