Αντιδημαρχία Τοπικής Ανάπτυξης και Ηλεκτροφωτισμού και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Ηλεκτροφωτισμού και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο

 

 

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του:

Τον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο αναπληρώνει ο κ. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων

τηλ. 6974695121