Αντιδημαρχία Διοίκησης, Οικονομίας, Κ.Ε.Π. Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δ.Ε. & Παιδείας  και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχος  Διοίκησης οικονομίας, Κ.Ε.Π. Αποκεντρωμένων υπηρεσιών Δ.Ε. & Παιδείας  και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

κ. Σταυρογγιανόπουλος  Σπυρίδωνα ,

 

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του:

Τον κ. Σταυρογγιανόπουλο Σπυρίδωνα αναπληρώνει ο κ. Γκοτσόπουλος Βασίλειος

τηλ. 6978308950 & 26930-23286