ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πάτρα, 13/07/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ                              Αρ. πρωτ: 19234/350

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΔΕ      

Ταχ Δ/νση : Κανάρη 44

Ταχ. Κώδικας :26110

Πληροφορίες : Έλλη Μπέτση

Μαρία Παππά

Τηλέφωνο : 2613620782

2613620770

Fax : 2613620771

E mail : gd.dykm@pde.gov.gr

e.mpetsi@pde.gov.gr,

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

      Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας  , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την   Περιφερειακή Ενότητα  Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται  να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα  Αχαΐας  δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
 2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
 3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

 • είναι ανήλικα ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 • τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
 • αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 3. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

 

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

 • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
 • Προσαυξανόμενο κατά 500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
 • Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 • Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

 • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 • είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

Α) ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 • Δ/νση: Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας Δήμου Πατρέων, Κοραή 5, Πάτρα
 • Αρμόδιος : Βάλια Αλεξανδρίδη
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ωρες : 9:00-13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βάλια Αλεξανδρίδη, Βασιλική Αλέρτα, Επαμεινώνδας Σταμάτης

Τηλέφωνο 2610311561

Δ/νση: Κοραή 5, Πάτρα

e-mail :  trapezatrofimon@gmail.com

Δικτυακός τόπος : https://www.e-patras.gr

 

Β) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 • Δήμος Αιγίου
 • Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 19, Αίγιο
 • Αρμόδιος : Αμαλία Κούρτη
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ώρες : 9:00-13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Αμαλία Κούρτη, Σοφία Βλασσοπούλου

Τηλέφωνο: 2691021320, 2691026136

Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 19, Αίγιο

e-mail: pronoia@aigialeia.gov

Δικτυακός τόπος; http://www.aigialeia.gov.gr

 

 • Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγαλείας
 • Δ/νση: Ρωμανιώλη 43, Αίγιο
 • Αρμόδιος: Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Βενιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως
 • Ημέρες : Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ώρες : 9:00-13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Βενιανάκης, Χρύσα Δημητρίου

Τηλέφωνο :2691021777

Δ/νση: Ρωμανιώλη 43, Αίγιο

e-mail: imkaigial@gmail.com

Δικτυακός τόπος: www.im-ka.gr

 

Γ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 • Δήμος Καλαβρύτων
 • Δ/νση: Ευσεβίου Κηπουργού 6,  Καλάβρυτα
 • Αρμόδιος : Γεώργιος Πετρόπουλος
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ώρες : 8:30-13:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Πετρόπουλος,  Γεώργιος Σερανίτης

Τηλέφωνο : 2692360436, 2692360412

Δ/νση: Ευσεβίου Κηπουργού 6,   Καλάβρυτα

e-mail : giorgiopetro@gmail.com,   it@1363.syzefxis.gov.gr,  gseranitis@1363.syzefxis.gov.gr

Δικτυακός τόπος: www.kalavrita.gr/

 

 • Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγαλείας
 • Δ/νση : Καθεδρικός Ναός Καλαβρύτων  Κοιμήσεως της Θεοτόκου
 • Αρμόδιος : Ιερέας Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ωρες :9:00-12:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Ιερέας Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Τηλέφωνο : 2692022204

Δ/νση: Καθεδρικός Ναός  Καλαβρύτων  Κοιμήσεως της Θεοτόκου

e-mail : prot.k.m.3@gmail.com

Δικτυακός τόπος : www.im-ka.gr

 

 

Δ) ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΙΑΣ

 • Δημοτική Ενότητα Δύμης
 • Δ/νση : Δημαρχείο Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Γραφείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου)

Δεξαμηνού  36, Κάτω Αχαΐα

 • Αρμόδιος : Αδαμαντία Ρεμπούτσικα
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ωρες: 9:00-12:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Αδαμαντία Ρεμπούτσικα, Πηνελόπη Γκοτσοπούλου

Τηλέφωνο: 26930 25481,  2693360120

Δ/νση: Δεξαμηνού  36, Κάτω Αχαΐα .

e-mail: kedimdym@gmail.com

Δικτυακός τόπος : dimosdymaion.gr

 

 

 • Δήμος Μόβρης
 • Δ/νση: Παλαιό Δημαρχείο
 • Αρμόδιος: Ελισάβετ Οικονόμου
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ωρες: 9:00-12:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Ελισάβετ Οικονόμου

Τηλέφωνο: 2693360307

Δ/νση: Παλαιό Δημαρχείο

e-mail:  elisavet_oik@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: : dimosdymaion.gr/

 

Ε) ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 • Δ/νση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ερυμάνθου ( Δ.Η.Κ.Ε.Ε.Ρ.) –

                  Χαλανδρίτσα

 • Αρμόδιος: Λάζαρος Μαυρομάτης
 • Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
 • ‘Ωρες :8:00-10:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Λάζαρος Μαυρομάτης

Τηλέφωνο: 2694360312

Δ/νση: Χαλανδρίτσα, ( Δ.Η.Κ.Ε.Ε.Ρ.)

e-mail : dikeer@erymanthou.gr

Δικτυακός τόπος; www.erymanthou.gr

 

                                                                   Ο

                              ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ

                                                            

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων