Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.Ορίζεται νέα ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών Ανανέωσης Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών έως την 11-01-2017  και παρακαλούνται οι κάτοχοι Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών όπως προσέλθουν στον Δήμο μας ( Υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεων  Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης  κ΄ Τουρισμού ) όπως αναφέρεται στην με αριθμό «284/2016» απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου , στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ.: 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) ,την με αριθμ.: 115125/Κ1-1773/02-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης κ΄ Τουρισμού  , την με αριθμ.: 113848/31-10-2016 (Φ.Ε.Κ.:Β’ 3550) Υπουργική απόφαση και με αριθμ.: 129626/Κ1-1915/07-12-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή να καταθέσουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 7 του άρθρ. 14 του Ν. 4264/2014 προκειμένου να ανανεωθούν οι επαγγελματικές άδειες που υπάγονται στην αρμοδιότητά μας :

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών

δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη,(Υπεύθυνη του Ν.1599/1986 ότι «Διατηρούνται αμετάβλητες οι προϋποθέσεις της ιδιότητας ως δικαιούχου όπως αυτές είχαν καθοριστεί στην αντίστοιχη προκήρυξη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία»

η) Δημοτική ενημερότητα ,

θ) Φωτοαντ/φο αστυνομικής ταυτότητας ,

ι) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,

κ) Την Επαγγελματική άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών .

  1. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

    ΣΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Γρηγόρης Αλεξόπουλος: «Βασική προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού» – Ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης στην Παραλία Νιφοραιίκων

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων